Ubezpieczenie na życie w Santander Banku. Na życie i zdrowie

29.10.2021
19.04.2022
Ubezpieczenie na życie w Santander Banku. Na życie i zdrowie

Santander, który przed laty pochłonął bank BZ WBK, to jeden z największych graczy na polskim rynku, co naturalnie wiąże się z szerokością oferty. Naturalnie musiało się w niej znaleźć ubezpieczenie na życie i zdrowie. Choć pośrednikiem jest Santander, odpowiada za nie w tym przypadku Aviva. Jak więc wygląda ubezpieczenie na życie w Santander Bank?

Prosty produkt o podstawowym zakresie

Produkt Santander Na życie i zdrowie składa się z pięciu pakietów podzielonych na osiem sekcji obejmujących poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe. Struktura ta przedstawia się następująco:

1) Pakiet na życie 

 Sekcja A – śmierć Ubezpieczonego

oraz dodatkowo wybrane przez Ciebie spośród poniższych pakietów, wskazane na Wniosku oraz potwierdzone w Polisie:

2) Pakiet zdrowotny

 Sekcja B – Nowotwór lub inne Poważne zachorowania

 Sekcja C – Pomoc medyczna

3) Pakiet szpitalny

 Sekcja D – Pobyt w Szpitalu lub Pobyt na SOR

4) Pakiet wypadkowy

 Sekcja E – Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku

 Sekcja F – Złamanie, Oparzenie, Kalectwo

5) Pakiet dla Dziecka

 Sekcja G – Złamanie, Oparzenie, Skręcenie u Dziecka 

 Sekcja H – Pomoc po wypadku

Umowę możemy zawrzeć, póki nie mamy ukończonych 60 lat, w tej ofercie konieczne będzie składanie oświadczenia o stanie zdrowia. Ubezpieczenie na życie w Santander Bank może obejmować wszystkie dzieci do wieku 18 lat zapewniając im ochronę od następstw niektórych nieszczęśliwych wypadków. Zakres ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia ustala się dobierając gotowe opcje. 

Ubezpieczenie na życie w Santander Bank i Pakiet życie 

Ryzyko śmierci ubezpieczonego może być objęte polisą o sumie ubezpieczenia od 5 do nawet 300 tys. zł. Wyłączenia są dość typowe i dotyczą okoliczności takich jak wojna, stan wojenny/wyjątkowy, użycie broni masowego rażenia, udziału w zamieszkach i strajkach (nie dotyczy wyższej konieczności i obrony koniecznej), dobrowolnego uczestnictwa w terroryzmie, czy popełnienia bądź usiłowania przestępstwa. Tylko przez rok wyłączone jest samobójstwo, ale także umyślne wywołanie rozstroju zdrowia. 

Pakiet zdrowotny w polisie Życie i zdrowie

W ramach sekcji B zakresem objęte są nowotwory złośliwe oraz in situ – wykaz znajdziemy w OWU.

Z kolei poważne zachorowanie obejmujące 19 przypadków: 

 • angioplastyka naczyń wieńcowych;
 • choroba Alzheimera powodująca utratę zdolności do samodzielnej egzystencji;
 • choroba Leśniowskiego-Crohna skutkująca rozległą resekcją jelita, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne) powodująca trwałe ubytki neurologiczne prowadzące do zaburzeń motoryki; 
 • choroba Parkinsona powodująca trwałe ubytki neurologiczne i Trwałą utratę możliwości samodzielnej egzystencji; 
 • dystrofia mięśniowa powodująca Trwałą utratę możliwości samodzielnej egzystencji; 
 • łagodny nowotwór mózgu leczony operacyjnie lub powodujący trwałe ubytki neurologiczne; 
 • operacja aorty;  
 • operacja zastawek serca; 
 • pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass); 
 • przeszczep narządu; 
 • schyłkowa niewydolność nerek;  
 • stwardnienie rozsiane;
 • śpiączka powodująca trwałe ubytki neurologiczne; 
 • udar mózgu powodujący trwałe ubytki neurologiczne; 
 • wirusowe zapalenie mózgu powodujące trwałe ubytki neurologiczne;
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego skutkujące jego usunięciem; 
 • zakażenie wirusem HIV – w następstwie wykonywania zadań służbowych lub transfuzji krwi/zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) w wyniku przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych;
 • zawał serca.

Licznym pozycjom towarzyszą istotnie ograniczające zakres definicje czy wyjątki – celem oceny efektywnego obszaru ochrony zapewnianego przez tę polisę koniecznie należy więc wnikliwie zapoznać się z OWU. Ponadto, przez pierwsze 90 dni obowiązuje karencja na zdarzenia inne niż spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. 

Wysokości świadczeń przy różnych wariantach sumy ubezpieczenia (do 150 tys. zł) przedstawia tabela:

ubezpieczenie na życie w santander bank
Źródło: Santander Na Życie i Zdrowie OWU

Każde wypłacone świadczenie pomniejsza sumę ubezpieczenia, a łączna kwota wypłaconych nie może jej przekroczyć. 

Zakres świadczeń w ramach rozszerzenia Pomoc medyczna przedstawia tabela:

sandanter na życie i zdrowie pomoc medyczna
Źródło: Santander Na Życie i Zdrowie OWU

Wszystkie świadczenia mogą być zrealizowane tylko na terenie Polski i ich dostępność jest uzależniona od faktu wypłaty świadczenia z tytułu nowotworu lub poważnego zachorowania. 

Pakiet szpitalny

Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu w razie nieprzerwanego pobytu w szpitalu lub na SOR przez min. 3 dni. W przez pierwsze 30 dni ochrony obowiązuje karencja na zdarzenia inne niż spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. 

Do wyłączeń odpowiedzialności dochodzą tu jeszcze zdarzenia spowodowane przyjęciem alkoholu bądź środków psychoaktywnych, leczeniem poza kontrolą lekarską, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (konkretna lista dyscyplin zawarta w OWU), ciążą, wadami wrodzonymi, a także zabiegi plastyczne (nie dotyczy usuwana skutków wypadków) zaplanowane wcześniej. Wysokości wypłat (suma ubezpieczenia może wynosić do 30 tys. zł) przedstawia tabela:

ubezpieczenie na życie w santander bank
Źródło: Santander Na Życie i Zdrowie OWU

W ciągu rocznego okresu ubezpieczenia można otrzymać środki za maksymalnie 100 dni pobytu w szpitalu i jedno świadczenie za pobyt na SOR. Jeśli ten drugi poprzedza pierwszy, należne są tylko pieniądze za drugi (pobyt w szpitalu).

Pakiet wypadkowy 

To rozszerzenie obejmuje dwa ryzyka. Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku (suma ubezpieczenia do 200 tys. zł), ze znanymi nam już wyłączeniami oraz prowadzeniem pojazdu bez uprawnień.

Jako jedna pozycja występuje tu złamanie, oparzenie, kalectwo. W ramach tego ryzyka ochroną jest objętych w sumie 91 przypadków, w tym złamania, oparzenia, utraty sprawności, amputacje. Pełną listę z wysokościami świadczeń dla poszczególnych sum ubezpieczenia znajdziemy w OWU. 

W ciągu roku może być wypłacona w sumie kwota równa sumie ubezpieczenia, która wynosi do 50 tys. zł.

Ubezpieczenie na życie w Santander Bank i Pakiet dla dziecka

Złamanie, Oparzenie, Skręcenie u Dziecka to rozszerzenie zbliżone dla tego proponowanego rodzicowi. Do wyłączeń odpowiedzialności dochodzi tu udział w bójce, chyba że w obronie koniecznej. Ubezpieczenie obejmuje w sumie 43 pozycje: złamania, skręcenia, oparzenia, blizna pow. 5 cm dł. i utrata zęba, świadczenie wynosić może od 300 do 600 zł, suma ubezpieczenia 10 tys. zł. W ciągu roku może być wypłacona w sumie kwota równa sumie ubezpieczenia, która wynosi 10 tys. zł. 

Pomoc po wypadku 

Zakres tego rozszerzenia przedstawia tabela:

Ubezpieczenie na życie w santander bank
Źródło: Santander Na Życie i Zdrowie OWU

Wszystkie świadczenia mogą być zrealizowane tylko na terenie Polski. Obowiązują takie same wyłączenia odpowiedzialności, jak w rozszerzeniu Złamanie, Oparzenie, Skręcenie u Dziecka. Limit jest łączny dla wszystkich dzieci ubezpieczonego. 

Komu przyda się Ubezpieczenie na życie w Santander Bank?

Jest to nieszczególnie rozbudowany produkt z ograniczonymi możliwości indywidualnej konfiguracji, jednak pozwala pokryć główne ryzyka i dobrać stosunkowo wysokie sumy ubezpieczenia. Czyni to z niego propozycję możliwą do wykorzystania jako zabezpieczenie rodziny przez głównego żywiciela, choć oczywiście w szczegółach przydatność tą należy ocenić pod kątem konkretnych potrzeb. Ubezpieczenie na życie w Santander Bank nadaje się do tej roli również dzięki możliwości objęcia nim dzieci w zakresie najistotniejszych ciążących nad nimi ryzyk.

Avatar
Piotr Czubiński, Autor w serwisie Rankingdobrychpolis.pl

Autor poradników i wpisów o ubezpieczeniach na życie, zdrowie i o ubezpieczeniach mieszkań i domów. Pracuję w ubezpieczeniach od 2001 roku i co ciekawe, nadal z zainteresowaniem śledzę zmiany w polisach. Ubezpieczenia są ważne, a jeszcze ważniejsze te dobrane dobrze. Zapraszam do polemiki!

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy