Aviva Nowa Perspektywa czy Ochrona Jutra Nationale Nederlanden – co wybrać?

02.03.2022
11.03.2022
Aviva Nowa Perspektywa czy Ochrona Jutra Nationale Nederlanden – co wybrać?

Okres trwania umowy ubezpieczenia na życie stanowi znakomitą sposobność do połączenia celu ochronnego z oszczędnościowym. Na rynku nie brakuje więc takich propozycji. Rzućmy okiem na dwie, przygotowane przez podmioty cieszące się stabilną pozycją w rynkowej czołówce działu pierwszego, czyli ubezpieczeń osobowych. Aviva Nowa Perspektywa oraz Ochrona Jutra Nationale Nederlanden. Co zawierają?

Warunki umowy głównej w Aviva i Nationale Nederlanden

Główna umowa ubezpieczenia Aviva Nowa Perspektywa zawierana jest na czas nieokreślony, a ubezpieczonym może być osoba mająca w momencie przystępowania do tego produktu mniej niż 70 lat. Przedmiotem ochrony jest tu tylko życie i towarzyszy jej możliwość oszczędzania środków na rachunku UFK. Wyłączenia odpowiedzialności są typowe i dotyczą m.in. działań wojennych, rozruchów czy aktów terroru – także w przypadku pełnienia obowiązków w ramach struktur porządkowych. Jako że oszczędzanie jest tu przedmiotem umowy głównej, suma ubezpieczenia może być określoną w polisie podstawową sumą z tytułu śmierci lub – jeżeli ta druga będzie większa – kwotą równą 103% wartości rachunku. 

Nationale Nederlanden Ochrona Jutra to ubezpieczenie na życie dostępne do wieku 66 lat, musi wygasnąć wraz z ukończeniem przez ubezpieczonego głównego wieku 75 lat. W sumie polisa może objąć nawet dziesięć osób. To także jest nieskomplikowany produkt z nielicznymi wyłączeniami, obejmującymi też m.in. masowe skażenia. W przypadku polisy Ochrona jutra oszczędzanie jest przedmiotem odrębnego rozszerzenia. 

Rozszerzamy ochronę na życie

W przypadku produktu Aviva Nowa Perspektywa mamy rzecz jasna do dyspozycji pewien katalog umów dodatkowych, przy czym szczególne zasady dotyczą rozszerzenia Dodatkowa Umowa Terminowego Ubezpieczenia na Życie dla Głównego Ubezpieczonego i jego partnera. Inaczej niż pozostałe, które są roczne, zawrzemy je na 5 lat, jednak dopiero po upływie trzech od zawarcia umowy głównej. Ochroną mogą być objęte także dzieci, świadczenie jest równe sumie ubezpieczenia. 

Nowa Perspektywa może zostać – tak jak wiele innych produktów – rozszerzona o dodatkowe ryzyko śmierci. Umowa w razie nieszczęśliwego wypadku zapewnia świadczenie równe SU pod warunkiem zgonu w ciągu 180 dni i może objąć także partnera. Wyłączenia, poza typowymi pozycjami, takimi jak użycie narkotyków czy alkoholu, dotyczą także m.in. nieujawnionej ubezpieczycielowi działalności zarobkowej lub zawodowego uprawiania sportu i zajęć zwiększonego ryzyka. Ze szczegółami zapoznamy się w OWU. 

w przypadku ubezpieczenia Nationale Nederlanden Ochrona Jutra, rozszerzymy polisę także na Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego. Są to umowy pięcioletnie, które nie mogą obowiązywać dłużej, niż do skończenia 75 lat. Tutaj także zgon musi nastąpić w ciągu 180 dni, a odpowiedzialność ubezpieczyciela nie dotyczy m.in. uprawiania ryzykownych sportów. 

Oszczędzanie na polisie Nowa Perspektywa lub Ochrona Jutra 

W produkcie Aviva Nowa Perspektywa mamy do wyboru dziesięć funduszy o czterech poziomach ryzyka – od najniższego do średniego, zróżnicowane są także opłaty za zarządzanie, które mogą wynieść ponad 3% w skali roku. Po upływie trzech lat od rozpoczęcia inwestycji, zyskujemy więcej swobody w zarządzaniu swoim portfelem: możemy zmieniać fundusze w ramach rachunku podstawowego, zmienić udział celu inwestycyjnego w ogólnej składce, a także wypłacić część wartości rachunku. Rekomendowany czas trwania inwestycji, tak jak jest to powszechnie przyjęte, wynosi 10 lat. 

Nationale Nederlanden Ochrona Jutra daje większą swobodę klientowi i pozwala na zmiany strategii inwestycyjnych w dowolnym momencie trwania umowy. Również od początku możliwa jest wypłata części lub całości środków. 

Dobieramy kolejne obszary ochrony w polisie Aviva Nowa Perspektywa

Obie polisy są przygotowane z myślą o klientach oczekujących szerokiej ochrony od licznych typowych zdarzeń uderzających w domowe finanse. Naturalnie więc dużą rolę odgrywają tu rozszerzenia z zakresu ochrony zdrowia, przy czym konstrukcja tego rodzaju produktów towarzyszących jest różna.

Poważne zachorowania i trwała utrata zdrowia w polisie Avivy

Mamy tu jeden produkt obejmujący dorosłych i dzieci, przy czym różne są tu zakresy. Dla tych pierwszych będzie to 45 przypadków (w tym m.in.  nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym, nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, udar

mózgu powodujący trwałe ubytki neurologiczne, zawał serca, pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass), schyłkowa niewydolność nerek, przeszczep

narządów). Dla dzieci jest ich 20 (w tym m.in. nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym, cukrzyca typu 1 (insulinozależna), łagodny nowotwór mózgu leczony operacyjnie lub powodujący trwałe ubytki neurologiczne).

Wystąpienie zdarzenia zapewnia wypłatę świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia – wyjątek stanowi nowotwór złośliwy w stanie przedinwazyjnym (10%SU). Warunkiem wypłaty jest przeżycie 30 dni, ponadto obowiązuje 90-dniowa karencja na zdarzenia inne niż spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Dodatkowa ograniczenia dotyczą także nowotworów – szczegóły w OWU. Poza tym wyłączenia odpowiedzialności można uznać za typowe.

Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku to ryzyka określone w tabeli – muszą wystąpić w ciągu 180 dni, limit wypłat jest równy sumie ubezpieczenia. 

Dodatkowa Umowa Ubezpieczenia w razie Niezdolności do Pracy obejmuje niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej na skutek rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, która trwa nieprzerwanie min. rok i jest nieodwracalna. Świadczenie jest równe sumie ubezpieczenia.

Listę rozszerzeń tego typu zamyka w polisie Aviva Nowa Perspektywa Dodatkowa Umowa Ubezpieczenia Składki – tutaj zdarzeniem objętym zakresem jest już niezdolność do wykonywania działalności zarobkowej trwająca min. 6 miesięcy. 

Aviva Nowa Perspektywa i inne ubezpieczenia zdrowotne

Dodatkowa Umowa Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego „Na Zdrowie” także obejmuje ubezpieczonego, partnera i dzieci. Zakres dotyczy postępowań medycznych wykonanych w trakcie pobytu w szpitalu i okoliczności skutkujących wypłatą świadczenia ryczałtowego. Może być do pewnego stopnia ustalany indywidualnie pozwalać także na otrzymanie świadczenia lekowego. Karencja w tej umowie wynosi 90 dni. 

Dodatkowa Umowa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Na Wypadek” to produkt zawierający kilka różnych ryzyk, takich jak:

  • śmierć (w ciągu 180 dni od wypadku);
  • trwały uszczerbek na zdrowiu (w ciągu 12 miesięcy, zgodnie z tabelą z OWU);
  • koszty leczenia w ciągu 12 miesięcy;
  • koszty rehabilitacji poniesione w ciągu 24 miesięcy;
  • pobyt w szpitalu;
  • niezdolność do pracy rozpoczęta w ciągu 36 miesięcy.

Szczegóły świadczeń i wszelkie ograniczenia ochrony należy sprawdzić w OWU.

Dodatkowa Umowa Ubezpieczenia Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów” to produkt łączący dwie funkcje. Z jednej strony jest klasycznym ubezpieczeniem zapewniającym świadczenie pieniężne za niezdolność do pracy, z drugiej dostęp do świadczeń medycznych – wedle katalogu zależnego od wybranego wariantu, w placówkach operatora. 

Z kolei Dodatkowa Umowa Ubezpieczenia MEDISERVICE to rozszerzenie umożliwiające sporządzenie zagranicznej opinii medycznej – pod warunkiem wystąpienia jednego z określonych stanów chorobowych. 

Rozbudowa polisy Ochrona Jutra Nationale Nederlanden 

Poważne zachorowania w ubezpieczeniu Nationale Nederlanden są przedmiotem trzech odrębnych polis – onkologicznej dla kobiet i mężczyzn, a także od pozostałych stanów chorobowych. 

Ubezpieczenie od nowotworów występuje w trzech wariantach o różnych zakresach – najszerszy obejmuje wymienione rodzaje złośliwych i łagodnych. Wyłączone są zdarzenia spowodowane zachorowaniami, do których doszło w ciągu dwóch lat przez rozpoczęciem ochrony, ograniczenie to jednak także obowiązuje tylko przez dwa lata.

Polisa obejmująca inne poważne zachorowania występuje w dwóch wariantach różniących się zakresem – może to być 13 lub 34 pozycje. Wypłata świadczenia wymaga przeżycia min. 30 dni, jeśli nie miała ona miejsca, umowę można bez przeszkód przedłużyć. Wystąpienie zachorowania ogranicza zakres dalszej ochrony – zależnie od tego, który przypadek zaistniał, szczegółowe objaśnienia znajdziemy w OWU.

W przypadku polisy Nationale Nederlanden Ochrona Jutra poważne zachorowania dziecka (w wieku poniżej lat 17) są ryzykami objętymi przez odrębną umowę dodatkową. Obowiązuje 90-dniowa karencja na nowotwory, a wypłata wymaga zawsze przeżycia 30 dni. Cały zakres przedstawia tabela:

Pobyt w szpitalu i procedury medyczne

W ubezpieczeniu Nationale Nederlanden Ochrona jutra pobyt w szpitalu jest ryzykiem pokrywanym przez dwie pięcioletnie umowy: jedna dotyczy wypadków i jej zakres dotyczy także operacji. Hospitalizacji musi tu trwać min. 3 dni, zaś długie (od 14) traktowane są jako odrębne zdarzenie, za które należą się wyższe świadczenia. 

Odnośnie operacji mamy do wyboru wariant podstawowy oraz premium, który obejmuje także procedury niewymienione w OWU – wówczas można liczyć na świadczenia w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. 

Hospitalizacja trwająca min. 7 dni i udokumentowane zlecenie rekonwalescencji pozwala na uzyskanie świadczeń z kolejnego rozszerzenia – rekonwalescencja po pobycie w szpitalu wskutek wypadku właśnie. Limit wynosi 30 dni. 

Druga umowa na pobyt w szpitalu – tym razem na skutek choroby – także wymaga hospitalizacji min. 3-dniowej i obejmuje również wymienione w warunkach ubezpieczenia zabiegi. Obowiązuje tu 90-dniowa karencja, podczas której wysokość świadczenia spada do 1% za cały pobyt. Także wyróżnia się tu odrębnie pobyt długotrwały. 

Trwała utrata zdrowia a Ochrona Jutra Nationale Nederlanden 

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku zapewnia świadczenie, jeśli stan ten zostanie stwierdzony w ciągu 180 dni – jeśli w międzyczasie wygaśnie umowa, pieniądze (a SU wynosi do miliona) nadal przysługują.

Niezdolność do samodzielnego życia lub pracy z kolei musi trwać co najmniej rok. Oznacza utratę wzroku lub dwóch kończyn bądź stan niezdolności wykonywania podstawowych czynności życiowych wymienionych (stwierdzony przez lekarza)

Uszkodzenie ciała to ryzyko, które obejmuje umowa przygotowana w trzech wariantach:

podstawowy: świadczenie do 100% SU za uszczerbki od 5%;

rozszerzony: świadczenie do 100% SU za uszczerbki od 1%;

pełny: świadczenie do 150% SU za uszczerbki od 1% oraz dodatkowe w razie złamania i zwichnięcia, niezależne od bazowego. 

Na taki sam okres jak umowa podstawowa, możemy zawrzeć dodatkową obejmującą przejęcie opłacania składek. Warunkiem jest wystąpienie niezdolności do pracy trwającej min. 180 dni. Osobnym produktem jest jeszcze “Miesięczna wypłata”. także przysługuje (maksymalnie przez dwa lata) w razie niezdolności do pracy. 

A zatem: Aviva Nowa Perspektywa czy Ochrona Jutra Nationale Nederlanden?

Oczywiście na podstawie suchego zestawienia najważniejszych warunków i przedmiotów możliwej do nabycia ochrony ubezpieczeniowej, nie da się sformułować wyczerpującej, satysfakcjonującej odpowiedzi na takie pytanie. Główny problem polega tu jednak nie na analizie samych produktów, ale na tym, że najważniejsze jest to, kto będzie je zadawał. Nigdy dość przypominania: ochrona ubezpieczeniowa musi być podporządkowana indywidualnym potrzebom. Niepozorne szczegóły warunków mogą mieć niekiedy decydujące znaczenia.

To, co jednak łatwo dostrzec już w tym momencie, to uniwersalny charakter ubezpieczenia Nationale Nederlanden Ochrona Jutra i większa swoboda korzystającego z takiej polisy klienta. Podczas gdy w produkcie Aviva Nowa Perspektywa cel oszczędnościowy należy do funkcji polisy głównej, klienci drugiego ubezpieczyciela mogą zdecydować do nabyciu dodatkowej umowy, która w dodatku od razu pozwala im ingerować w swój portfel oszczędnościowy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w ramach tej polisy możemy otworzyć sobie bardzo przecież korzystne rachunki IKE oraz IKZE. 

Ochrona Jutra Nationale Nederlanden cechuje się innym podziałem ryzyk niż Aviva Nowa Perspektywa, jednak takie aspekty mają znaczenie wtórne. Najważniejsze, byśmy płacili za taką ochronę, jakiej potrzebujemy. 

Avatar
Mikołaj, Autor w serwisie Rankingdobrychpolis.pl

Zawodowo o ubezpieczeniach piszę od 2020 r. i zaskoczyło mnie jak wiele na polu ubezpieczeń jest do zrobienia i jak wiele treści poradnikowych jeszcze w internecie brakuje. Opisuję ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia mieszkaniowe i polisy zdrowotne.

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy