Twoje Życie Aviva a Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden. Porównanie polis

04.03.2022
11.03.2022
Twoje Życie Aviva a Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden. Porównanie polis

W obecnej ofercie towarzystwa Aviva Twoje Życie jest bez wątpienia jedną z głównych propozycji. Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że jest to produkt pomyślany jako wszechstronne zabezpieczenie na wiele lat. Podobną rolę ma pełnić Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden. Jakie wnioski może przynieść zestawienie tych produktów?

Umowa główna i jej warunki

Ubezpieczenie na życie Aviva Twoje życie zawieramy na czas nieokreślony i możemy to zrobić do wieku 60 lat. Tyle samo mogą mieć inne osoby, które obejmiemy polisą – w sumie może chronić ona dziesięć osób, z czego dwie mogą być ubezpieczonymi głównymi. Współubezpieczonych chronić będą jednak odrębne umowy dodatkowe terminowego ubezpieczenia na życie, z sumą ubezpieczenia do 150 tys. zł. 

W odniesieniu do głównego ubezpieczonego, konstrukcja tego produktu jest natomiast dość oryginalna. Mamy tutaj “bazową” sumę ubezpieczenia obowiązującą przez cały czas trwania umowy i mogącą sięgać jedynie do 50 tys. zł. Równolegle jednak ustalamy okres – zależny od naszych potrzeb, takich jak np. spłata zobowiązań – w którym towarzyszy jej dodatkowa SU, która może być wielokrotnie wyższa.  Wyłączenia umowy głównej nie są liczne – jak przystało na prosty produkt obejmujący ryzyko śmierci.

Główna umowa Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość może być zawarta do wieku 65 lat na okres min. dziesięciu. Wygaśnie najpóźniej po osiągnięciu 75. Tutaj także możemy objąć polisą w sumie do dziesięciu osób, poza tym jest to typowe rozwiązanie ze stałą sumą ubezpieczenia. 

Dodatkowa ochrona na życie 

Umowy dodatkowe w polisie  Aviva Twoje Życie są roczne. W odniesieniu do ryzyka zgonu, możemy skorzystać z rozszerzeń na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego. W obu przypadkach warunkiem wypłaty jest zgon w ciągu 180 dni. Wśród wyłączeń – w większości typowych dla takich polis – znajdujemy m.in. wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu. 

Polisa Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden może być rozszerzona o śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, także i tutaj zgon musi nastąpić w ciągu 180 dni. 

Pobyt w szpitalu i następstwa nieszczęśliwych wypadków

Umowa dodatkowa leczenia w szpitalu „Na Zdrowie” obejmuje szereg ryzyk określonych przez TU Aviva jako:  Główne Postępowania Medyczne, Inne Postępowania Medyczne, Postępowania Medyczne SOR i okoliczności, które powodują wypłatę Świadczeń Dodatkowych. Opcjonalnie mogą to być także wypłaty świadczeń lekowych – jeśli taką opcję wybierze ubezpieczony. Świadczenia wypłacane są do ustalonego limitu i zależą od rodzaju postępowań medycznych, jakie zostały przeprowadzone. Obowiązuje 90-dniowa karencja na zdarzenia inne niż spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. 

Rozszerzenie w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku pozwala na wypłatę za maksymalnie 120 dni, już od pierwszego. Należy zwrócić uwagę na wyłączenia – tu także mamy m.in. wyczynowe uprawianie sportu i zajęcia zwiększonego ryzyka. 

Osobnym produktem jest rozszerzenie w razie poniesienia kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku. Dotyczy wydatków poniesionych w ciągu 12 miesięcy, limit jest równy sumie ubezpieczenia. Wśród wyłączeń znajdziemy m.in. operacje plastyczne – bez stosowanego często w produktach ubezpieczeniowych zastrzeżenia, że nie dotyczy to usuwania skutków zdarzenia.

Polisa  Aviva Twoje Życie może być bowiem rozszerzona o kolejną umowę właśnie na taką okoliczność: poniesienia kosztów operacji plastycznych po nieszczęśliwym wypadku. Zasady są zasadniczo takie same jak w poprzedniej, z tym że pokrywane są koszty ponoszone w ciągu dwóch lat po zdarzeniu. 

Umowa dodatkowa Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów” może występować w wariancie indywidualnym oraz rodzinnym, dla partnera ubezpieczonego oraz dzieci. Zakres tego produktu obejmuje korzystanie z usług medycznych w ramach wybranego pakietu, a także ryzyka śmierci i niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku, których wystąpienie powoduje wypłatę sumy ubezpieczenia ustalonej dla tej umowy.. Musi ona rozpocząć się w ciągu 36 miesięcy i trwać min. 12 miesięcy. Wyłączenia odpowiedzialności są typowe dla tego typu produktów. 

Uzupełnieniem szeregu rozszerzeń z zakresu NNW jest umowa “Dla Aktywnych”, która istotnie zwiększa zakres ochrony, m.in. o określone rodzaje aktywności sportowej – szczegóły w OWU. 

Dostępne w polisie Aviva Twoje Życie rozszerzenie Leczenie za granicą obejmuje ryzyko wystąpienia zdarzenia określonego jako Poważny Stan Chorobowy, a więc: nowotworu lub konieczności przeprowadzenia następującego zabiegu: pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass), operacja zastawki serca, zabieg neurochirurgiczny, przeszczep narządów, przeszczep

szpiku kostnego. Wówczas ubezpieczony może liczyć na zestaw świadczeń, na które składają się m.in.:

• dostęp do Zagranicznej Drugiej Opinii Medycznej

• organizację i pokrycie kosztów Leczenia za Granicą,

• wypłatę Ubezpieczonemu pieniędzy za każdy Dzień Pobytu w Szpitalu,

• przewiezienie ciała Ubezpieczonego lub Dawcy do Polski – w razie śmierci Ubezpieczonego lub Dawcy w czasie Leczenia za Granicą,

Należy zapoznać się z ograniczeniami ochrony wymienionymi w OWU.

„Zagraniczna druga opinia medyczna” to z kolei osobne rozszerzenie, zapewniające organizację oraz pokrycie kosztów sporządzenia Zagranicznej Drugiej Opinii Medycznej – w tym m.in. tłumaczenie.

Ta część oferty Nationale Nederlanden jest prosta i przejrzysta

W odniesieniu do ryzyka pobytu w szpitalu, polisa Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden może być rozszerzona o jedną pięcioletnią umowę. To typowe rozwiązanie ze świadczenie liczonym od dnia pobytu (min. 3), wyróżnia się przy tym “wyceniany” dodatkowo pobyt długotrwały (min. 14 dni). W ramach tej umowy otrzymujemy także środki za przebyte procedury medyczne. W sumie w całym okresie ubezpieczenia możliwa jest wypłata czterokrotności sumy ubezpieczenia. Do wyboru mamy ponadto trzy warianty zakresu ochrony, którą w najszerszej opcji może obejmować nawet procedury spoza tabeli w OWU, choć świadczenie pozostaje wówczas niewygórowane (5%SU). Należy zapoznać się z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności. Dotyczą one m.in. ryzykownych sportów, przy czym konkretne dyscypliny zostały jasno wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała to kolejne rozszerzenie towarzyszące polisie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość. Również i tutaj przygotowano trzy warianty. Chronienie możemy być w razie uszczerbków od 5 lub 1%, a limit wypłat może sięgnąć 100% bądź nawet 150% sumy ubezpieczenia. W najwyższym wariancie ubezpieczony może także otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w razie złamania lub zwichnięcia.

W omawianej ofercie Nationale Nederlanden ryzyka zdrowotne w odniesieniu do dzieci (poniżej 17 lat) są przedmiotami odrębnych umów. Rozszerzenie na wypadek uszkodzenia ciała dziecka zapewnia wypłaty według tabeli, limit wynosi aż 150% sumy ubezpieczenia. Warto mieć na uwadze wyłączenia (w tym ponownie niektóre sporty). 

Poważne zachorowania w polisie Aviva Twoje Życie i Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość 

W polisie  Aviva Twoje Życie Jeden produkt obejmuje tutaj ryzyka dla dorosłych (45 zachorowań, m.in. nowotwory, udar mózgu, zawał serca) oraz dla dzieci (20 zachorowań, m.in. nowotwory, cukrzyca typu 1). Wystąpienie jednego z nich zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia, wówczas umowa ulega rozwiązaniu. Wyjątkami są  nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym/niskozaawansowany i udar mózgu bez trwałych ubytków neurologicznych. Wówczas wypłata będzie wynosić 10% SU. Karencja w tym produkcie trwa 90 dni, ze szczegółowymi ograniczeniami ochrony należy zapoznać się w OWU.

Ubezpieczenie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość rozszerzamy o dwa produkty – jeden dotyczy nowotworów i występuje w wariancie męskim i żeńskim, drugi pozostałych poważnych zachorowań. 

Nabywając ubezpieczenia od nowotworów decydujemy się na jeden z trzech zakresów ochrony. Od zmian w narządach płciowych (także oskrzeli i płuc w wariancie (“On”), poprzez dodatkowo wymienione w OWU nowotwory złośliwe, aż po wymienione w OWU łagodne. Co istotne, ubezpieczenia nie obejmują następstw chorób stwierdzonych wcześniej, ustalono jednak jedynie dwuletni okres. Po kolejnych dwóch latach (od rozpoczęcia ochrony) ograniczenie to wygasa.

Umowa dodatkowa na wypadek poważnych zachorowań może obejmować 13 i 34 stany chorobowe. Można ją bez przeszkód przedłużać, jeśli nie doszło do żadnej wypłaty. Gdy świadczenie zostało pobrane, zmienia się zakres ochrony obowiązującej od tej pory – zależy to od poszczególnych zachorowań, szczegóły znajdziemy w OWU. Co istotne, wyłączenia odpowiedzialności dotyczą m.in. skutków chorób stwierdzonych przed zawarciem umowy i nie został tu wskazany konkretny okres. 

Poważne zachorowanie dziecka natomiast obejmuje 10 przypadków. Wypłata świadczenia ze część z nich skutkuje wygaśnięciem umowy bez możliwości ponownego nabycia. Za pozostałe ograniczeniu ulega dalszy zakres, szczegóły w OWU. 

Trwała utrata zdrowia

Umowa w razie kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku zapewnia wypłaty zgodnie z tabelą w OWU – limit jest równy sumie ubezpieczenia, warunkiem jest wystąpienie kalectwa w ciągu 180 dni. 

Umowa w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku to osobne rozszerzenie zapewniające dwa świadczenia. Jest to wypłata za uszczerbek na zdrowiu (powstały w ciągu 12 miesięcy od wypadku) oraz zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych w ciągu 24 miesięcy. 

Umowa w razie niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku dotyczy stanu stwierdzonego w ciągu 36 miesięcy, trwającego min. 12 miesięcy i nadal mającego charakter trwały i nieodwracalny. Świadczenie jest równe sumie ubezpieczenia dla tego ryzyka. 

Wystąpienie całkowitej niezdolności do wykonywania aktywności zarobkowej jest także ryzykiem, którego dotyczy w ubezpieczeniu Aviva Twoje Życie Umowa dodatkowa ubezpieczenia składki. Stan ten mus rozpocząć się w trakcie ochrony i trwać min. 6 miesięcy. Przecięcie składek może trwać nie dłużej niż do ukończenia 67 lat i nie dotyczy regularnych składek kapitałowych.

W ubezpieczeniu Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość także mamy do dyspozycji cały szereg umów tego typu. Możemy zdecydować się na dodatkową umowę obejmującą trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku. Cała suma ubezpieczenia (do miliona) przysługuje w razie inwalidztwa całkowitego, wypłaty za częściowe ustalone są w tabeli w OWU. Inwalidztwo musi zostać stwierdzone w ciągu 180 dni od zdarzenia – może to być (nie zdarzenie) już po ustaniu okresu ochrony. 

Kolejna możliwości to rozszerzenie “Miesięczna wypłata” w razie niezdolności do pracy. Dostępny jest wariant podstawowy i rozszerzony – różnice dotyczą czasu, jaki musi trwać stan niezdolności oraz warunków jego uznania. 

Nationale Nederlanden do polisy Sposób na Przyszłość proponuje także umowę na wypadek niezdolności do samodzielnego życia lub pracy. Musi to być stwierdzona przez lekarza i trwająca min. rok niezdolność do wykonywania podstawowych czynności życiowych (opisane w OWU) albo utrata dwóch kończyn bądź wzroku. Wyłączenia odpowiedzialności są typowe. Wreszcie, na podstawie odrębnej umowy możliwe jest przejęcie opłacania składek – jeśli wystąpi trwająca min. 180 dni, utrzymująca się nadal i udokumentowana niezdolności do pracy. 

Oszczędzać z Avivą czy Nationale Nederlanden?

Towarzysząca polisie Aviva Twoje Życie Umowa dodatkowa na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) daje nam do dyspozycji 9 funduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka (do średniego). Dla wielu klientów plusem będzie fakt, że zalecane okresy inwestowania sięgają jedynie pięciu lat, a niekiedy są wręcz dowolne. Nie wskazano też istotnych ograniczeń w zakresie wypłacania środków czy przenoszenia jednostek pomiędzy funduszami. 

Podobną swobodą cieszą się klienci korzystający z polisy Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość. Po drugim roku możemy zawiesić opłacanie składki. Przenoszenie aktywów pomiędzy funduszami jest bezpłatne. Interesującym rozwiązaniem dla ubezpieczonych o ograniczonej wiedzy na temat inwestowania (czyli większości) jest gotowy program Nowa Perspektywa. W ramach założonego horyzontu czasowego zakłada on takie zarządzanie ryzykiem, by przy końcu oszczędzania było jak najniższe. Niewątpliwie dużym atutem programów oszczędnościowych kierowanych do klientów Nationale Nederlanden jest to, że mogą być one realizowane w ramach rachunków IKE i IKZE, co niesie ze sobą korzyści podatkowe – w tym drugim przypadku już od razu. 

Wybór ubezpieczenia to złożone zadanie

Jak możemy zauważyć po lekturze powyższego zestawienia, ubezpieczenie Aviva Twoje Życie nie różni się diametralnie od produktu Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość jeśli chodzi o ryzyka, jakie możemy w nim pokryć. To wszak propozycje kierowane na ten sam rynek. Zupełnie inaczej bywa ono jednak podzielone pomiędzy poszczególne umowy składające się na całościową ochronę. Można to uznać za rzecz wtórną i nieistotną, niewątpliwie jest to jednak szansa na dostosowanie polisy do własnych potrzeb. 

Avatar
Mikołaj, Autor w serwisie Rankingdobrychpolis.pl

Zawodowo o ubezpieczeniach piszę od 2020 r. i zaskoczyło mnie jak wiele na polu ubezpieczeń jest do zrobienia i jak wiele treści poradnikowych jeszcze w internecie brakuje. Opisuję ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia mieszkaniowe i polisy zdrowotne.

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy