Pru (dawniej Prudential) Komfort Życia a Nationale Nederlanden Ochrona Jutra – na którą ochronę postawić?

21.03.2022
31.08.2022
Pru (dawniej Prudential) Komfort Życia a Nationale Nederlanden Ochrona Jutra – na którą ochronę postawić?

W ogólnym założeniu są to dość podobne produkty. Nie ma tu wszystkich możliwych ryzyk i niezliczonych dodatków, jednak możliwy zakres nie jest też wąski. To pewien rozsądny złoty środek i racjonalna struktura składających się z szeregu możliwych umów produktów. Lepszy będzie tu proponowany przez Pru (dawniej Prudential) Komfort Życia, czy polisa Nationale Nederlanden Ochrona Jutra? Trzeba przyjrzeć się szczegółom i znaleźć własną odpowiedź.

Warunki umów głównych

Polisę Prudential Komfort życia nabędziemy aż do wieku 70 lat. Umowa musi trwać minimum 5 lat, a rozwiązaniu ulec po ukończeniu 75 roku życia. Ubezpieczenie można kupić już od 40 zł miesięcznie.

Przy zawarciu umowy głównej możemy ustalić możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia bez konieczności ponownej oceny ryzyka w razie wystąpienia trzech zdarzeń. To: zawarcie małżeństwa, urodzenie się dziecka, oraz złożenie wpisu do hipoteki kredytowanej nieruchomości. 

Co może wyróżniać ubezpieczenie Prudential Komfort Życia, to skromne wyłączenia w polisie głównej.  Samobójstwo uniemożliwia wypłatę jedynie przez rok (choć oczywiście akurat na temat skrócenia tego czasu o połowę i jego znaczenia dla zakresu ochrony można mieć różne opinie), poza tym mamy dobrowolny udział w aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach, aktach terroru. 

Ubezpieczenie Nationale Nederlanden Ochrona Jutra nabędziemy przed osiągnięciem 66 lat. Umowa także musi wygasnąć po 75 roku życia, zawierana jest na minimum 10 lat. Po dwóch latach możemy obniżyć sumę ubezpieczenia z zachowaniem minimalnej składki.

Wyłączenia odpowiedzialności są typowe i dotyczą m.in. działań wojennych, udziału w aktach terroru, zamieszkach, maskowych skażeń. 

Warunki umów dodatkowych

Zarówno warunki umowy ubezpieczenia w Pru, jak i Nationale Nederlanden pozwalają na rozszerzenie zakresu ochrony o zdarzenia dotyczące dzieci. Produkt Ochrona Jutra umożliwia zawarcie ubezpieczenia również przez małżonka ubezpieczonego.

Pru Komfort ŻyciaNationale Nederlanden Ochrona Jutra
Ubezpieczony1. Polisa na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji
2. Ochrona na wypadek niezdolności do pracy
3. Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
4. Przejęcie opłacania składek (poważne zacorowanie)
5. Możliwość przejęcia opłacania składek (niezdolność do pracy / inwalidztwo)
6. Ochrona na wypadek poważnego inwalidztwa
1. Pobyt w szpitalu na skutek wypadku lub chroby
2. Rekonwalescencja po hospitalizacji NNW
3. Ochrona na wypadek poważnego zachorowania (bez chorób nowotworowych)
4. Zachorowanie na nowotór
5. Pokrycie kosztów leczenia za granicą
6. Trwałe inwalidztwo powstałe w nieszczęśliwym wypadku
7. Niezdolność do pracy lub samodzielnego życia
8. Uszkodzenie ciała
9. Ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
10. Ochrona w razie śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego
11. Polisa w razie konieczności przejęcia opłacania składek przez ubezpieczyciela
Dziecko1. Polisa na wypadek poważnego zachorowania dziecka
2. Pobyt dziecka w szpitalu / operacja
3. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji
4. Ochrona dziecka na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku
1. Poważne zachrowanie u dziecka
2. Uszkodzenie ciała dziecka
Porównanie zakresu ochrony w Pru / Prudential Komfort Życia i Nationale Nederlanden

Poważne zachorowania. Jak nabywać takie rozszerzenia?

Tego typu umowy dodatkowe warte są odrębnego szerszego potraktowania i kilku uwag ogólnych. 

Gdy zechcemy uzyskać świadczenie, wzbudzają niekiedy duże emocje — a to dlatego, że nie wzbudzają zainteresowania na etapie zakupu. Za tym idą dość zdecydowane opinie na temat tego, jak ubezpieczyciele wywiązują się z umów. Tylko czy my wiemy, na co się umawiamy? Jak za chwilę się okaże, nie da się w prosty sposób, jednym rzutem oka na zakres ubezpieczenia ustalić, która propozycja jest lepsza. Nieco bliżej przyjrzymy się więc Umowie dodatkowej kompleksowej ochrony w razie poważnego zachorowania towarzyszącej polisie Prudential Komfort Życia i rozszerzeniu Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów, jakie możemy dołączyć do polisy Nationale Nederlanden Ochrona Jutra. Oba rozszerzenia są pięcioletnie. 

To ważne zagadnienie, bo przedmiot ubezpieczenia stanowi materię dużo bardziej skomplikowaną niż ma to miejsce w przypadku bazowej umowy obejmującej zgon. Zapisy warunków umów nie pełnią roli, jak sądzą często zdziwieni potem klienci, jedynie porządkującej. Przeciwnie — to tu właśnie kryje się rzeczywisty zakres polisy. Odpowiedni sposób zdefiniowania ryzyka można porównać do franszyzy integralnej — dzięki niemu TU nie kłopocze się odpowiedzialnością za bardziej błahe, częściej występujące zdarzenia. 

Jakie zachorowania obejmuje Prudential Komfort Życia i Nationale Nederlanden Ochrona Jutra?

Przejdźmy zatem do konkretów. Jeśli zostawimy na boku ryzyka nowotworowe (w polisie Nationale Nederlanden Ochrona Jutra objęte osobną umową), nadal zauważmy, że w produkcie Prudential pozycji jest więcej, co u części klientów może przełożyć się na opinie, że to bogatsza oferta. Ale to nie przekłada się na większy zakres!

Przykładowo: zawał serca w rozszerzeniu do polisy Komfort Życia występuje jako kilka pozycji, różniących się stopniem spowodowanego upośledzenia funkcji mięśnia. W polisie Ochrona Jutra mamy za to jedną pozycję, gdzie o takich szczegółach nie wspomina. Co nie znaczy, że w takich ogólnych definicjach nie mogą się tam znajdować inne istotne detale — dlatego uważna lektura zawsze jest tu niezbędna. Niemniej, bardzo rozbudowane, uszczegółowione opisy zdarzeń będących przedmiotem ochrony nierzadko nie oznaczają szerokiego jej zakresu. Więcej — nie można wykluczyć, że niektórych przypadkach mogą służyć jego ograniczeniu. Rzut okiem na listę przypadków to zatem zdecydowanie za mało, byśmy mogli twierdzić, że mamy na ten temat celne opinie i ustaliliśmy, za jaką ochronę zamierzamy płacić. 

Jak ubezpieczyciele definiują chorobę Parkinsona?

Za inny przykład niech posłuży nam choroba Parkinsona. Definicje przedstawiają się następująco:

Nationale NederlandenPru / Prudential
Choroba Parkinsona: postępująca zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego powodująca ubytek neurologiczny. Do stwierdzenia Poważnej choroby niezbędne są: • jednoznacznie postawione rozpoznanie przez Lekarza neurologa, potwierdzone właściwymi dla tej jednostki chorobowej badaniami dodatkowymi oraz • określenie przez Lekarza niezdolności do samodzielnego wykonywania, nieprzerwanie przez okres minimum 6 miesięcy, przynajmniej trzech z wymienionych czynności życiowych: mycie się, ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety, odżywianie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadku zespołu Parkinsona wywołanego przez leki lub toksyny.
Choroba Parkinsona: Ostateczne rozpoznanie choroby Parkinsona, stwierdzone przez odpowiedniego lekarza specjalistę w oparciu o istnienie Trwałych ubytków neurologicznych, powodujących zaburzenia funkcji motorycznych, takich jak drżenie, sztywność kończyn i tułowia oraz niestabilność postawy. Z zakresu wyłączona jest choroba Parkinsona spowodowana chorobą alkoholową potwierdzoną dokumentacją medyczną, używaniem narkotyków lub leków niezgodnie z zaleceniem lekarza.
Porównanie definicji choroby Parkinsona na przykładzie polisy Pru, dawniej Prudential Komfort Życia i Nationale Nederlanden Ochrona Jutra.

W tym przypadku możemy zauważyć, że to definicja z rozszerzenia do polisy Nationale Nederlanden Ochrona Jutra wydaje się nieco bardziej zawężać krąg ubezpieczonych, którzy mogą skorzystać z polisy. 

Nie będziemy oczywiście analizować po kolei kilkudziesięciu pozycji — rzetelne wykonanie takiego zadania wymagałoby zresztą nieco wiedzy medycznej. To jednak dobre ilustracje zagadnienia, choć zdecydowanie za mało, by wyrabiać sobie ugruntowane opinie.

Szeroki zakres ochrony? Nie to jest najważniejsze!

Podsumowując można stwierdzić, że zakresy ochrony w polisie Prudential Komfort Życia oraz w produkcie Nationale Nederlanden nie różnią się diametralnie. W obu przypadkach są one dość szerokie, a w każdym razie spotykane są na rynku rozwiązania znacznie uboższe (choć zarazem naturalnie tańsze). 

Osobnym zagadnieniem jest wysokość świadczeń, które musimy sprawdzić w OWU i skutki wypłaty części z nich. W rozszerzeniu do polisy Prudential Komfort Życia podzielono zdarzenia na kilka grup — w dwóch pierwszych świadczenie wynosi 150% sumy ubezpieczenia i jego wypłata rozwiązuje umowę. 

W polisie Nationale Nederlanden Ochrona Jutra umowa wygasa w momencie wypłaty za trzecią poważną chorobę w okresie nieprzerwanej ochrony. Wiele zależy jednak także od tego, jakie konkretnie zachorowanie wystąpi — część z nich ogranicza odpowiedzialność za kolejne. W OWU znajdziemy tabelę ze szczegółami. 

Prudential Komfort Życia a Nationale Nederlanden Ochrona Jutra — pozostałe elementy ochrony

Ubezpieczenie Komfort życia możemy standardowo rozbudować jeszcze o śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy, poważne inwalidztwo, pobyt w szpitalu. Do tego mamy szereg rozszerzeń umożliwiających przejęcia opłacania składek: zarówno w razie niezdolności do pracy, jak i poważnego zachorowania oraz poważnego inwalidztwa. 

Z myślą o możliwości ubezpieczenia dziecka przygotowano tu trzy produkty: na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji, poważnego zachorowania (11 przypadków), a także niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej, jaki można sobie zapewnić w ramach polisy Nationale Nederlanden Ochrona Jutra jest zbliżony, choć istotne różnice dotyczą zarówno ryzyk, jak i ich podziału na poszczególne rozszerzenia. Mamy więc np. dwie odrębne umowy na pobyt w szpitalu. Proste zestawienie nie ma większego sensu — znowu konieczna byłaby szersza analiza warunków umów, w oczywisty sposób wykraczająca poza ramy przyjęte w tym tekście. Jest jednak i kilka atutów, które dostrzeżemy na pierwszy rzut oka.  

Inne mocne strony oferty Nationale Nederlanden

Ubezpieczenie Ochrona Życia będące jednym z czołowych produktów może być rozszerzone o kolejne propozycje, dostępne nie tylko wraz z nim. Niewątpliwym atutem tej oferty jest możliwość oszczędzania. To nie tylko rachunek UFK, ale też możliwość wykorzystania go w ramach kont IKE bądź IKZE. Już z tego powodu zbierane przez to ubezpieczenie Nationale Nederlanden opinie mogą być korzystne.

Dość unikalnym, a w każdym razie przez nikogo wcześniej na naszym rynku niezrealizowanym pomysłem jest ubezpieczenie od cukrzycy. Nie ma tu możliwości ustalenia bardzo wysokich sum ubezpieczenia, jednak jest to produkt zdolny stanowić konkretną pomoc. Poważnym wsparciem będą pozostałe dodatkowe umowy zdrowotne, choćby aneksy kardiologiczny i neurologiczny. W dobie pandemii nie zapomniano i o kłopotach towarzyszących diagnozie koronawirusa. 

Wszystko to jest wiele przydatne, ale jak zawsze najpierw należy zadać sobie pytanie o własne potrzeby. Tak czy inaczej, bez względu na indywidualne opinie, mamy w czym wybierać. 

Szukasz polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie to zobowiązanie nierzadko na długie lata. Przed zakupem warto więc dokładnie przeanalizować proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe produkty. W końcu kupujemy je po to, by zagwarantować sobie i bliskim bezpieczeństwo finansowe w najtrudniejszych sytuacjach.

Sprawdź, jak działa Ranking Dobrych Polis. Wejdź na ranking ubezpieczeń i poznaj setki opinii klientów największych towarzystw ubezpieczeniowych. Znajdź polisę, która dostosuje się do Twoich potrzeb. Umożliwiamy również konsultacje z doradcami oraz zakup ubezpieczenia online.

Więcej o Pru, dawniej Prudential oraz o Nationale Nederlanden przeczytasz w specjalnie przygotowanych zakładkach.

Avatar
Piotr Czubiński, Autor w serwisie Rankingdobrychpolis.pl

Autor poradników i wpisów o ubezpieczeniach na życie, zdrowie i o ubezpieczeniach mieszkań i domów. Pracuję w ubezpieczeniach od 2001 roku i co ciekawe, nadal z zainteresowaniem śledzę zmiany w polisach. Ubezpieczenia są ważne, a jeszcze ważniejsze te dobrane dobrze. Zapraszam do polemiki!

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy