Co to jest suma ubezpieczenia?

20.10.2023
02.10.2023
Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia (czasem stosuje się również skrótowiec SU) to jedno z najważniejszych pojęć, jeśli chodzi o branżę finansową i ubezpieczeniową. Jeśli zastanawiasz się, co oznacza SU, co rozumiemy przez sumę ubezpieczenia oraz dlaczego ważna jest jej wysokość, to odpowiedzi znajdziesz w tym artykule. Oprócz tego dowiesz się również od czego zależy wysokość sumy ubezpieczenia.

Czym jest suma ubezpieczenia? Jak wpływa ona na wypłatę świadczenia?

Suma ubezpieczenia to maksymalna przewidziana w ramach umowy ubezpieczeniowej kwota odszkodowania, jaką może w określonych przypadkach wypłacać towarzystwo ubezpieczeniowe swojemu klientowi.

Innymi słowy, jest to górna dopuszczalna granica, do której towarzystwa ubezpieczeniowe obejmują swoich klientów ochroną ubezpieczeniową. Ta maksymalna kwota jest każdorazowo ustalana na etapie podpisywania umowy polisy.

Warto wiedzieć – czym jest suma ubezpieczenia?

Maksymalną sumę ubezpieczenia ustala się jeszcze na etapie podpisywania umowy. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się wówczas do wypłaty odszkodowania np. na wypadek poważnego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku czy śmierci ubezpieczonego, a także szkód majątkowych lub utraty mienia (bądź jakiegokolwiek innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową).

Trzeba jednak mieć na uwadze, że kwota świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie sporządzonej przez zakład ubezpieczeń.

Oczywiście, nie oznacza to, że ubezpieczyciele zawsze wypłacają maksymalną kwotę wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia. Wręcz przeciwnie: suma ubezpieczenia to najwyższa przewidziana w umowie kwota, a w praktyce wypłata świadczenia jest niższa i ustalana jako procentowa część wartości polisy. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe same decydują o tym, w jaki sposób ustala się wysokość świadczeń należnych klientom.

Poniżej przedstawiamy tabelę, która pokazuje, jaką orientacyjną wysokość sumy ubezpieczenia można uzyskać:

Zdarzenie, które zgodnie z zawartą umową uprawnia do wypłaty odszkodowaniaProcent sumy ubezpieczenia
Zgon100%
Trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowieOd 50 do 75%
Poważne zachorowanie100%
Śmierć w wyniku NNW (następstwa nieszczęśliwego wypadku)100%
Operacje chirurgiczneOd 10 do 100% SU
Inne nieszczęśliwe wypadkiZależnie od okoliczności (Od kilku procent w przypadku złamania czy stłuczenia do nawet 100% jeżeli dojdzie do poważniejszych uszkodzeń ciała)
Tabela 1. Ile procent sumy ubezpieczenia za konkretne zdarzenia losowe z ubezpieczenia na życie? Opracowanie własne.

Od czego zależy wysokość sumy ubezpieczenia?

Jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia, jej wysokość zależy przede wszystkim od typu polisy oraz rodzaju zdarzenia, które zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia.

Definicja sumy ubezpieczenia w OWU Nationale Nederlanden:

„Suma ubezpieczenia – kwota wypłacana w przypadku śmierci Ubezpieczonego; Suma ubezpieczenia jest Świadczeniem”.

Oprócz tego trzeba mieć na uwadze, ze w praktyce stosuje się takie podejścia do ustalania sumy ubezpieczenia jak:

 • zmienna suma ubezpieczenia. Taką sumę ubezpieczenia określa się również jako redukcyjną. Co to oznacza? Odpowiedź na pytanie jest prosta. Wysokość sumy ubezpieczenia zmienia się w trakcie trwania ochrony, a wraz z każdą kolejną wypłatą odszkodowania staje się ona stopniowo coraz niższa (ulega redukcji – stąd właśnie pochodzi nazwa). Z drugiej jednak strony klienci mogą zapobiec zmniejszaniu się sumy ubezpieczenia; w niektórych produktach oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszcza się bowiem możliwość „dopłacenia” uszczuplonej składki. Takie rozwiązanie jest czasem określane także jako odnawialna suma ubezpieczenia,
 • stała suma ubezpieczenia. W przeciwieństwie do poprzedniej nazywana także nieredukcyjną. Łatwo możemy sobie wyobrazić, czym charakteryzuje się takie rozwiązanie: stała suma ubezpieczenia, która pozostaje niezmieniona niezależnie od liczby wypłaconych odszkodowań. Taki wariant stosuje się na przykład w przypadku umów autocasco (AC).

Od czego zależy suma ubezpieczenia?

Jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia, jej wysokość zależy od kilku czynników. Wśród nich wyróżnia się między innymi takie kwestie jak:

 • wartość ubezpieczanego mienia. Im więcej jest warte Twoje mienie (majątek firmowy, nieruchomość itp.), na tym większą sumę ubezpieczenia lepiej się zdecydować. Dlaczego warto tak zrobić? Odpowiedź na pytanie jest prosta: w przypadku zbyt niskiej sumy ubezpieczenia świadczenie nie pozwoli na uporanie się ze wszystkimi szkodami np. w przypadku zalania mieszkania;
 • zakres ochrony. Na sumę ubezpieczenia może wpłynąć zakres ochrony. Im jest on szerszy, tym wyższa będzie suma będzie suma ubezpieczenia i wynikające z niej składki… a jednocześnie kwota odszkodowania, jaką możesz otrzymać.

Mogłoby się wydawać, że najwyższa suma ubezpieczenia jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Z drugiej jednak strony ryzyko wystąpienia zdarzenia objętego w umowie jest zwykle względnie niskie, dlatego nie zawsze warto ubezpieczyć się na najwyższą dopuszczalną kwotę, ponieważ wiąże się to z wysokimi składkami.

Suma ubezpieczenia na praktycznych przykładach

Zobaczmy, na jaką sumę ubezpieczenia możesz liczyć w przypadku poszczególnych towarzystw:

 • PZU – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe w porozumieniu z ubezpieczającym. Minimalna wysokość sumy ubezpieczeniowej wynosi 5 000 zł, a maksymalna 100 00 zł.

 • PZU – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW MAX

W przypadku ubezpieczenia NNW Max wysokość sumy ubezpieczenia powinna stanowć wielokrotność 10 000 zł. Minimalna SU to 100 000 zł, a maksymalna pół miliona.

 • Allianz – ubezpieczenie w pakiecie „Leczenie za granicą”

4. Suma Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej jest równa 2 000 000 euro – łącznie w pierwszej i wszystkich kolejnych Umowach Dodatkowych”.

– Czytamy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umowy dodatkowej “Leczenie za granicą”.
 • Compensa – ubezpieczenie auta

W tym przypadku suma ubezpieczenia wynosi równowartość wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia umowy AC.

 • Pru – ubezpieczenie zdrowia

Towarzystwo ubezpieczeniowe Pru (dawniej Prudential) w jednej z oferowanych przez siebie polis określa minimalną wysokość sumy ubezpieczenia na 10 000 zł. Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczycieli kwota maksymalnego świadczenia ustalana jest wraz z klientem. Odszkodowanie zostanie wypłacone uposażonym lub spadkobiercą.

 • ERGO Hestia – ubezpieczenie ERGO 7

§24 1. Sumę ubezpieczenia (za wyjątkiem sumy gwarancyjnej w Ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu i sum ubezpieczenia w ubezpieczeniach: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów, Car Assistance, Szyb, Bagaż, Ochrona Prawna, Wyposażenie Dodatkowe, Holowanie pojazdu, Telefoniczny Asystent Prawny, Pojazd zastępczy, dla których sumy ubezpieczenia zostały określone w wykazie w §25, strona 55) podaje Klient zgodnie z treścią §25 (strona 55) i §26 (strona 58). Suma ta stanowi górną granicę odpowiedzialności ERGO Hestii za wszystkie zdarzenia, które wystąpią w okresie ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń (w Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów są to odrębne zdarzenia w stosunku do każdego Ubezpieczonego)”.

ERGO Hestia – ubezpieczenie ERGO 7 OWU

Podsumowanie

 • Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota odszkodowania, jaką ubezpieczyciel może wypłacić w przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
 • Informację na temat tego, jaka jest suma ubezpieczenia, powinna zawierać umowa polisy. To, jaką kwotę ostatecznie się przyjmie, zależy od oczekiwań danego klienta oraz jego możliwości płatniczych. Im wyższa jest suma ubezpieczenia, na tym lepszą rekompensatę finansową można liczyć, ale także trzeba liczyć się z większymi opłatami. (Z sumą tą jest bowiem skorelowana wysokość składki).
 • W praktyce stosuje się dwa modele ustalania sumy ubezpieczenia. Pierwszy z nich to kwota redukcyjna, w ramach której dostępna dla klienta suma zmniejsza się wraz z wypłatą kolejnych odszkodowań. Przeciwieństwem jest stała suma ubezpieczenia – oczywiście, trzeba liczyć się wówczas z wyższymi składkami do opłacenia.
 • Suma ubezpieczenia to wartość, którą ustala się jeszcze na etapie podpisywania polisy. W przypadku niektórych ofert jest ona z góry ustalona, podczas gdy inne dają klientowi sporą elastyczność w zakresie tego, jaką kwotę zastosować w danej umowie.
 • W umowach dla posiadaczy samochodów suma ubezpieczenia jest zwykle ustalana jako wartość rynkowa pojazdu. Takie rozwiązanie można znaleźć np. w założeniach oferty UNIQA.
 • Na podstawie sumy ubezpieczenia jest ustala kwota odszkodowania – oblicza się ją jako procentowa część sumy z polisy, a im poważniejsze jest obrażenie, tym wyższą rekompensatę jest zobowiązany wypłacić ubezpieczyciel.
Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy