Karencja ubezpieczenia — czym jest? Ile trwa okres karencji?

21.05.2023
14.04.2023
Karencja ubezpieczenia — czym jest? Ile trwa okres karencji?

Karencja ubezpieczenia to okres występujący od momentu zawarcia umowy z ubezpieczycielem, w czasie którego nie dojdzie do wypłaty odszkodowania, nawet jeśli dojdzie do zdarzenia określonego w ubezpieczeniu. Oznacza to, że polisa działa, jednak nie ma ochrony dla ubezpieczonego.

Na czym polega okres karencji? To czas trwający np. 30 dni lub kilka miesięcy, wyznaczony przez ubezpieczyciela, w którym, jeśli zdarzy się wypadek lub dojdzie do poważnego zachorowania, towarzystwo nie ponosi za to zdarzenie odpowiedzialności i nie wypłaci odszkodowania. Ubezpieczonemu w okresie karencji nie przysługuje świadczenie za zdarzenia określone w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Karencja najczęściej dotyczy ubezpieczenia na życie. Może być także uwzględniona w polisie zdrowotnej, turystycznej lub majątkowej.

Okres karencji ubezpieczenia – dlaczego jest stosowana?

Okres karencji towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w celu zabezpieczenia się przed oszustwami i wyłudzeniami. W sytuacji, gdy po podpisaniu umowy dojdzie do niespodziewanego zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem, wtedy ubezpieczony chciałby otrzymać świadczenie za poniesione szkody. Jednak w praktyce towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty świadczenia, ponieważ poniosłoby straty.

Zgłoszenie szkody w okresie karencji nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ w tym czasie ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia. Z tego powodu o zabezpieczeniu finansowym lepiej myśleć z wyprzedzeniem. Nie warto zawierać polisy w momencie ciężkiego zachorowania lub zagrożenia (np. powodzią). Dzięki wcześniejszemu zakupowi polisy ubezpieczony będzie miał pewność, że chroni swoje zdrowie, majątek i zabezpiecza swoją rodzinę.

Ubezpieczenie na życie warto także rozważyć, gdy planujemy powiększenie rodziny. Jednak umowę trzeba zawrzeć stosunkowo wcześniej. Karencja na urodzenie dziecka wyklucza wypłatę świadczenia, jeśli kobieta spodziewa się dziecka w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ile czasu trwa karencja w ubezpieczeniu na życie?

Instytucje ubezpieczeniowe stosują karencję na określonych przez siebie zasadach. Na ogół czas zabezpieczenia zależy od rodzaju ubezpieczenia, a czasami również od stanu zdrowia ubezpieczonego. Karencja w ubezpieczeniu może wynosić 3, 6 lub 9 miesięcy. Okres ten zależy także od konkretnego przypadku. Zdarza się, że karencja wynosi tylko 30 dni.

Najdłuższy okres karencji jest określony przy świadczeniu z tytułu urodzenia dziecka – wynosi on 9 miesięcy. Okres karencji ubezpieczenia określony na 6 miesięcy może obejmować następujące zdarzenia:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu;
 • zabiegi operacyjne ubezpieczonego;
 • śmierć dziecka;
 • śmierć małżonka lub partnera;
 • śmierć rodzica lub rodzica małżonka/partnera.

Okres karencji 3 miesiące może dotyczyć odszkodowania z tytułu:

 • leczenia ubezpieczonego w zakresie chirurgii jednego dnia;
 • poważnego zachorowania;
 • rozpoznania zachorowania;
 • poważnego zachorowania dziecka.

Karencja w przypadku ubezpieczenia na życie najczęściej dotyczy poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub śmierci współmałżonka, dziecka lub rodziców. Towarzystwo ubezpieczeniowe w ten sposób zabezpiecza się przed sytuacją, gdy ubezpieczony przed podpisaniem umowy dowiaduje się, że jest poważnie chory i wymaga wypłaty świadczenia z tego tytułu. Okres karencji w ubezpieczeniu na życie wynosi:

 • od 3 miesięcy do kilku lat – w przypadku poważnego zachorowania;
 • od 1 do 3 miesięcy – w przypadku pobytu w szpitalu;
 • od 3 do 6 miesięcy – w przypadku operacji chirurgicznych;
 • od 6 miesięcy – w przypadku śmierci współmałżonka lub dziecka.

Zdarzają się także warianty ubezpieczenia, w których ubezpieczyciel nie przewiduje okresu karencji w przypadku, gdy śmierć nastąpi wskutek wypadku komunikacyjnego, wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu lub pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. To zdarzenia, które trudno przewidzieć, z tego powodu instytucje ubezpieczeniowe decydują się na brak karencji w tych przypadkach. Jednak są to indywidualne ustalenia ubezpieczycieli, dlatego warto to sprawdzić przed podpisaniem umowy.

Przeczytaj także: Twój Plan Aviva a Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden. Na co się zdecydować?

Zasady karencji i umowy ubezpieczenia na życie

Podpisanie umowy ubezpieczenia grupowego na życie i opłacenie pierwszej składki uruchamia ochronę ubezpieczeniową. Jednak istnieje kilka sytuacji, w których towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję.

Karencja w ubezpieczeniu na życie może wynosić od 30 dni do 24 miesięcy i zależy od zdarzenia, jakie obejmuje. Najdłuższa dotyczy śmierci w wyniku samobójstwa (2 lata), w celu wykluczenia planowania takiego zdarzenia.

Dodatkowo przy ubezpieczeniach na życie towarzystwa ubezpieczeniowe stosują także inne ograniczenia, np. wiekowe. Najczęściej do takiej polisy mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 60 lat. Dla starszych klientów, powyżej 60. roku życia, dostępne są inne oferty ubezpieczenia na życie lub wymagane są szczegółowe badania. Oprócz tego ubezpieczyciel może w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawrzeć inne zabezpieczenia, np. limit świadczeń lub wyłączenia odpowiedzialności.

Okres karencji z tytułu urodzenia dziecka

Często w ubezpieczeniach na życie stosowana jest karencja na urodzenie dziecka. W związku z tym, jeśli Ogólne Warunki Ubezpieczenia obejmują takie zdarzenie okresem karencji, wtedy przyszłym rodzicom nie opłaca się zakładać polisy w trakcie ciąży, ponieważ i tak nie dostaną świadczenia za urodzenie dziecka. W innej sytuacji obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego byłaby wypłata środków po porodzie oraz pieniędzy na leczenie lub dodatkowe środki z innego tytułu. Najczęściej okres karencji na urodzenie dziecka wynosi 9 miesięcy, jednak może być wydłużony o kilka miesięcy.

Karencja na urodzenie dziecka pozwala uniknąć ubezpieczycielowi sytuacji, gdy kobieta już będąc w ciąży, przystępuje do polisy na życie, aby po porodzie otrzymać świadczenie. Dokonując zakupu ubezpieczenia, warto zapoznać się z OWU, aby wiedzieć, w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty rekompensaty, pomimo zawarcia umowy i opłacenia składki.

Dowiedz się czym jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i jak je uzyskać?

Karencja w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC i AC

Właściciele pojazdów zakładają, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie obejmie auta ochroną w sytuacji, kiedy polisa jest podpisana, ale nieopłacona. Jednak zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych art. 39:

 • Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.
 • Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 roku stanowi, że

“Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia.”

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 roku

W sytuacji, gdy zdarzenie szkodowe nie wyczerpuje znamion wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dla obowiązkowego OC, towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić objęcia go ochroną. Jednocześnie nie oznacza to, że gdy ubezpieczony przyczyni się w znacznym stopniu do powstania szkody, wtedy uniknie kary. Wskazują na to przepisy Kodeksu cywilnego.

W ubezpieczeniu AC teoretycznie karencja nie występuje. Jednak są sytuacje, w których ubezpieczony może mieć problem z otrzymaniem wypłaty odszkodowania AC. Jest to związane z wyłudzeniem odszkodowań.

W polisie AC zawarta jest data oraz godzina zawarcia umowy. W ten sposób towarzystwa ubezpieczeniowe chcą uniknąć sytuacji, gdy podejmą się ochrony uszkodzonego pojazdu. Celem ubezpieczyciela jest właściwa ocena ryzyka ubezpieczeniowego. Godzina na polisie zabezpiecza zakład ubezpieczeń przed oszustami próbującymi wyłudzić odszkodowanie.

Problemy z otrzymaniem świadczenia z AC będzie miał także ubezpieczony, gdy spóźni się z dostarczeniem zdjęć do polisy. W sytuacji, gdy do zdarzenia dojdzie po zawarciu polisy, jednak przed wykonaniem zdjęć auta, wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe może zakwestionować zasadność wypłaty świadczenia. Może zaistnieć podejrzenie, że uszkodzenia pojazdu istniały już w momencie zawierania ubezpieczenia. Wtedy ubezpieczyciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Ubezpieczenie bez karencji – czy występuje?

Zawierając umowę ubezpieczenia, chcemy otrzymać polisę, która zapewni nam wypłatę jak najwyższego świadczenia w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Jednocześnie równie ważne jest, aby poznać sytuacje, gdy wypłata świadczenia nie nastąpi.

Czy istnieją ubezpieczenia bez karencji? Pierwszym z nich jest ubezpieczenie grupowe zawierane przez zakład pracy. W tym przypadku umowa często jest zawierana na krótki okres (12 miesięcy). Ponadto ryzyko jest rozłożone na wielu klientów. Inny przypadek polisy bez karencji może wystąpić, gdy dojdzie do przeniesienia polisy od innego ubezpieczyciela, może zdarzyć się także przy ubezpieczeniach grupowych.

Brak karencji dla kobiet w ciąży jest możliwy również w ubezpieczeniach grupowych. Polisa taka najczęściej w swoim zakresie posiada wsparcie finansowe dla rodzin, w których urodziło się dziecko.

Polisa na życie bez karencji jest możliwa. Jednak w zamian za większe ryzyko ubezpieczyciel może zaoferować gorsze warunki lub niższe świadczenia. Karencja to dla ubezpieczyciela ochrona przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami. Bez takiej formy zabezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe podejmuje większe ryzyko i dlatego oferuje słabszą ochronę. Z tego powodu czasem warto wybrać polisę na życie z określonym okresem karencji, aby otrzymać korzystniejsze warunki i wyższą sumę ubezpieczenia.

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy