Ubezpieczenie na życie, najkrótszy okres karencji ubezpieczenia

19.06.2023
23.05.2023
Ubezpieczenie na życie, najkrótszy okres karencji ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie najkrótszy okres karencji — ile trwa? Sprawdźmy, ile wynosi okres karencji i czy można wykupić ubezpieczenie bez karencji. Dowiedz się, na jakie zdarzenia przysługuje najkrótszy okres karencji.

W ostatnim czasie, a zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, zwiększyła się świadomość Polaków w zakresie ubezpieczeń na życie. Na koniec 2021 roku ponad 3,8 mln naszych rodaków miało wykupioną taką polisę. Oznacza to wzrost w skali rocznej o 17%. Tendencja wzrostowa utrzymała się również w 2022 roku, gdyż sprzedaż polis na życie wzrosła o ponad 5%.

W czerwcu poprzedniego roku wartość składki miesięcznej ubezpieczenia na życie wynosiła 83,1 zł. Z kolei średnia wartość składki w pierwszym półroczu 2022 roku to 81 zł.

Najczęściej na polisę na życie w ostatnim półroczu 2022 roku decydowały się osoby w wieku 35-44 lat. Stanowiły one 27% wszystkich ubezpieczonych. Mniej osób skorzystało z polisy w grupie 25-34 lata (23,6%). Średnia wysokość składki w tych grupach wiekowych to 86,4 zł i 74,8 zł. Najmniej polis na życie wykupili młodzi ludzie w wieku do 24 lat – łącznie stanowią oni tylko 5,2% ubezpieczonych. Średnia wartość składki dla młodych osób nie przekracza 65 zł miesięcznie [1]. Niestety, wielu Polaków nie zwraca uwagę na karencję ubezpieczenia, a to duży błąd.

Karencja ubezpieczenia – co to jest?

Pojęcie karencji najczęściej jest spotykane w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach zdrowotnych oraz w polisach majątkowych. Karencja to okres występujący bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczeniowej, w którym nie dojdzie do wypłaty świadczenia, nawet jeśli wystąpi zdarzenie, które obejmuje ochrona ubezpieczeniowa.

Okres karencji to czas, w którym nie ma odpowiedzialności ubezpieczyciela za zdarzenia wchodzące w zakres ochrony. Pełna odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego rozpocznie się dopiero po upływie okresu karencji, który może wynosić 30 dni lub więcej.

Okres karencji ubezpieczenia najczęściej obejmuje większość zdarzeń. Ma to na celu ochronę interesów towarzystw ubezpieczeniowych przed wyłudzeniami. Często w polisach na życie występuje np. karencja na wypadek urodzenia dziecka. Wynosi ona na ogół od sześciu do dziewięciu miesięcy. Podobnie jest z różnymi chorobami, które mogą spowodować śmierć ubezpieczonego. Okres karencji jest ustalany, aby zapobiec ubezpieczaniu się klientów w przypadku, gdy wystąpienie szkody jest pewne. Karencja jest określana na następujące zdarzenia:

 • urodzenie dziecka;
 • ciężkie zachorowanie;
 • śmierć w wyniku samobójstwa.

Czytaj więcej: Karencja ubezpieczenia — czym jest?

Jaki okres karencji stosują towarzystwa ubezpieczeniowe?

Aby dowiedzieć się, ile wynosi okres karencji w wybranym przez nas ubezpieczeniu zdrowotnym lub na życie, trzeba przed podpisaniem umowy ubezpieczenia sprawdzić zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Karencja może być uwzględniona w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub w wyłączeniach odpowiedzialności. Okres karencji może wynosić od 1 miesiąca do nawet kilku lat. Wszystko zależy od wybranej oferty ubezpieczenia oraz od konkretnego zdarzenia.

Długi okres karencji w ubezpieczeniu na życie dotyczy śmierci wskutek samobójstwa. Średnio towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają na to zdarzenie karencję wynoszącą 2 lata. Natomiast na pobyt ubezpieczonego w szpitalu lub poważne zachorowanie karencja wynosi kilka miesięcy. Karencja może być również określana na pobyt w sanatorium lub pobyt w szpitalu małżonka. Wszystko zależy od wybranej przez klienta oferty i od tego, jaki zakres ochrony proponuje ubezpieczyciel. Warto jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia porównać oferty kilku lub kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać tę, która spełnia nasze oczekiwania oraz potrzeby.

Dodatkowo warto wiedzieć, że to samo towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować różne okresy karencji swoim klientom. W przypadku ubezpieczenia na życie różnice mogą wynikać z wieku ubezpieczonego lub z jego stanu zdrowia. Na ogół karencja wynosi od 3 do 6 miesięcy. Jednak w przypadku poważnego zachorowania czy też w takim zdarzeniu jak urodzenie dziecka czas trwania karencji może zostać wydłużony nawet do 12 miesięcy.

W jakiej polisie ubezpieczeniowej stosowana jest karencja?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję w następujących polisach:

 • Ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych zapewniających szeroki wachlarz usług lekarskich i pielęgnacyjnych często występuje karencja dotycząca kosztów rehabilitacji ambulatoryjnej, może ona wynosić 60 dni;
 • Ubezpieczenie na życie. W tym przypadku towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają się na wypadek poważnego zachorowania po diagnozie lekarskiej w celu pokrycia kosztów leczenia. Karencja na takie zdarzenia wynosi minimum 3 miesiące;
 • Ubezpieczenia majątkowe. Najczęściej występuje karencja od skutków powodzi, w ten sposób firmy ubezpieczeniowe chronią się przed wyłudzeniami w czasie zbliżającej się powodzi. Okres karencji przy tym zdarzeniu wynosi minimum 30 dni;
 • Ubezpieczenie zwierząt. Chcąc uniknąć wypłaty świadczenia za chorobę zwierzaka, która zaczęła się jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, stosuje się różne karencje, np. w ubezpieczeniu konia: kulawizna wewnątrz puszki kopytowej, kulawizna trzeszczkowa, szpat, ataksja lub wypadek – 4 miesiące, chroniczne zapalenie oskrzeli, oczu lub gruźlica – 3 miesiące.

Inne ograniczenia, oprócz karencji w ubezpieczeniu na życie

Okresy karencji nie są jedynym ograniczeniem stosowanym w ubezpieczeniu na życie. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje wyłączenie odpowiedzialności. Dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona na skutek świadomego działania ubezpieczonego na własną szkodę. Do najpopularniejszych wyłączeń odpowiedzialności należą:

 • śmierć spowodowana prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • śmierć spowodowana czynnym udziałem w zamachu terrorystycznym;
 • śmierć spowodowana czynnym udziałem w bójce, zamieszkach lub rozbojach;
 • śmierć spowodowana samobójstwem lub samookaleczeniem;
 • uszczerbek na zdrowiu wynikający z czynnego udziału w bójkach, zamieszkach lub rozbojach;
 • uszczerbek na zdrowiu wynikający z popełnienia czynu zabronionego.

Dodatkowo Ogólne Warunki Ubezpieczenia określają limity finansowe na różne zdarzenia. Mogą one dotyczyć np. pomocy psychologa (maksymalnie 300 zł), dostawy leków (maksymalnie 300 zł), domowej opieki pielęgniarskiej po hospitalizacji (do 1000 zł) lub organizacji albo pokrycie kosztów prywatnych rehabilitacji (do 700 zł na jedno zdarzenie).

Ubezpieczenie na życie bez karencji

Czy ubezpieczenie na życie bez karencji jest możliwe? Tak, ale tylko w nielicznych przypadkach. Zdarza się to w zdarzeniach, które nastąpiły w wyniku nieszczęśliwego wypadku, włącznie ze śmiercią. W takiej sytuacji większość towarzystw ubezpieczeniowych wypłaci odszkodowanie. Dodatkowo ubezpieczyciel może także skrócić okres karencji w przypadku, gdy ubezpieczony przedłuża umowę lub przenosi ją z jednej firmy ubezpieczeniowej do innego ubezpieczyciela. Niektóre instytucje ubezpieczeniowe oferują również możliwość skrócenia czasu bez ochrony ubezpieczeniowej. Jednak taka opcja jest płatna.

Na rynku ubezpieczeniowym jest jeszcze jedna możliwość zakupu ubezpieczenia na życie bez karencji, czyli dającej ochronę już w dniu zawarcia umowy. Chodzi o ubezpieczenie na życie grupowe, wykupowane u pracodawcy. Polisa grupowa jest zawierana na 12 miesięcy i w takim wypadku stosowanie karencji nie ma sensu. W tym przypadku ubezpieczony może cieszyć się rozpoczęciem ochrony już w momencie podpisania umowy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia na życie bez karencji z tytułu urodzenia dziecka

Większość indywidualnych polis na życie jest rozwiązaniem dla osób, które dopiero planują powiększenie rodziny. W takich ofertach najczęściej występuje minimum 9-miesięczna karencja uniemożliwiająca otrzymanie świadczenia z tytułu narodzin dziecka w sytuacji, gdy do zakupu ubezpieczenia doszło już w trakcie trwania ciąży.

Brak karencji dla kobiet w ciąży umożliwia tylko ubezpieczenie na życie grupowe. Polisa taka w swoim zakresie posiada wsparcie w przypadku urodzenia dziecka.

Aby otrzymać świadczenie z tytułu narodzin dziecka, można także wykupić pakiet medyczny, który obejmuje prowadzenie ciąży i oferuje świadczenie na urodzenie dziecka. Dodatkowo można również zawrzeć umowę ubezpieczenia i zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy. W takim przypadku ubezpieczony musi tylko wykonać wymagane badania medyczne oraz opłacić składkę. Nie jest stosowana karencja przy zmianie firmy ubezpieczeniowej w czasie trwania umowy. Inne rozwiązanie to wykupienie polisy na krótki czas (np. miesiąc lub rok), w takich ofertach także nie jest stosowana karencja.

Karencja może mieć różny okres, najczęściej jest zależna od zdarzenia. Może wynosić 1 miesiąc na pobyt w szpitalu, a 3 miesiące na zdiagnozowaną chorobę nowotworową. Dłuższy okres karencji obejmuje urodzenie dziecka (9 miesięcy) oraz samobójstwo (2 lata). Jednocześnie można znaleźć oferty ubezpieczeń na życie bez karencji, są to krótkoterminowe polisy grupowe dla firm.

Źródło: [1]: https://prnews.pl/ubezpieczenia-na-zycie-w-pierwszym-polroczu-2022-srednia-wartosc-skladki-to-81-zl-466302

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy