Twój Plan Aviva a Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden. Na co się zdecydować?

07.03.2022
11.03.2022
Twój Plan Aviva a Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden. Na co się zdecydować?

Możliwość ustalenia wysokich sum ubezpieczenia, szeroki wachlarz rozszerzeń przygotowanych z myślą o najważniejszych ryzykach, możliwość długoterminowego oszczędzania. Zarówno ubezpieczenie Aviva Twój Plan, jak i Nationale Nederlanden Sposób na przyszłość cechują się wymienionymi zaletami. Czym więc różnią się czołowe produkty ubezpieczycieli należących w naszym kraju do rynkowej czołówki?

Zawieramy umowę główną i oszczędzamy 

Bazowe ubezpieczenie Aviva Twój Plan zawieramy na czas nieokreślony, możemy to zrobić do wieku 60 lat. Na cały czas trwania umowy możemy ustalić relatywnie wysoką (inny produkt tego ubezpieczyciela pozwala na niższą) sumę ubezpieczenia – nawet do 100 tys. zł. W niejednym przypadku – zwłaszcza, gdy mamy poważniejsze zobowiązania – będzie to oczywiście mało. Dlatego ustalamy także konkretny, co najmniej dziesięcioletni okres, w którym obowiązywać będzie dodatkowa suma ubezpieczenia.

Powyższa zasada dotyczy ubezpieczonego głównego. Pozostałych może chronić ubezpieczenie na życie z sumą do 150 tys. zł. W sumie ubezpieczenie na życie Aviva Twój Plan może chronić do dziesięciu osób. 

Główna umowa służy funkcji ochronnej, a jednocześnie oszczędnościowej. Do wyboru mamy cztery profile inwestycyjne. Wśród nich dostępny jest również taki o wysokim ryzyku.

Po upływie trzech lat od zawarcia umowy możemy wypłacić część wartości rachunku – jeśli ma ona minimalny określony w OWU poziom. Fundusze możemy poza tym bezpłatnie zmieniać w dowolnym terminie. 

Wyłączenia odpowiedzialności są dość typowe, ale oczywiście warto zwracać uwagę na szczegóły.

Polisę Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden można nabyć nawet do wieku 65 lat, minimalny okres trwania umowy to 10 lat. Także może ona chronić do dziesięciu osób.

Dodatkowa umowa pozwala rozszerzyć ją o funkcję oszczędnościową, a więc rachunek UFK. Również i tutaj przenoszenie aktywów pomiędzy funduszami nie wiąże się z opłatami. 

Za interesujące rozwiązanie można uznać Program Nowa Perspektywa, który zdejmuje z klienta troskę o optymalne zarządzanie ryzykiem w całym planowanym horyzoncie oszczędzania – do czego większość z nich ma przecież ograniczone kompetencje. Rozwiązanie to zakłada minimalizowanie ryzyka wraz ze zbliżaniem się do końca ustalonego okresu inwestowania. 

Oprócz tego ubezpieczenie Sposób na Przyszłość, tak jak i inne produkty życiowe Nationale Nederlanden, może być rozszerzone o umowy prowadzenia rachunków IKE i IKZE. Technicznie także będą to polisy UFK.

Rozszerzamy ochronę na życie

W polisie Twój Plan Aviva już umowa główna przed 70 rokiem życia chroni także od śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, na którą ustala się dodatkową sumę ubezpieczenia. To jednak nie jest jeszcze kompleksowa ochrona.

Umowy dodatkowe są roczne. Wśród nich mamy typowe rozszerzenia dotyczące uszczegółowionych ryzyk śmierci oraz dodatkowe terminowe ubezpieczenie na życie.

Umowa obejmująca śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego wymagać będzie zgonu w ciągu 180 dni. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą m.in. takich przyczyn jak spożycie alkoholu bądź narkotyków, wyczynowe uprawianie sportu (wymieniono dyscypliny)

Podobnie wygląda rozszerzenie na wypadek śmierci  wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Ubezpieczenie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość rozbudujemy w zakresie ochrony życia o te same ryzyka, także z warunkiem zgonu w ciągu 180 dni. 

Poważne zachorowania w polisie Twój Plan Aviva i Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość

Umowa dodatkowa w razie poważnego zachorowania obejmuje 45 stanów chorobowych – ten sam produkt może być nabyty jako wersja dla dzieci. Wówczas zakres obejmuje 20 przypadków, w tym cukrzycę typu pierwszego, zapalenie mózgu, a także opon mózgowo-rdzeniowych (pozostałe pozycje powielają się z wersją bazową). 

Wystąpienie większości zachorowań powoduje wypłatę sumy ubezpieczenia. W przypadku udaru mózgu bez ubytków neurolog. i przedinwazyjnego nowotworu będzie to 10%. 

W tym produkcie obowiązuje 90-dniowa karencja, ponadto obowiązuje szereg ograniczeń dla konkretnych przypadków – należy to sprawdzić w OWU. Oprócz tego mamy typowe wyłączenia (m.in. alkohol, ryzykowne sporty). 

Polisa Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość może być rozszerzona o dostępną do wieku 60 lat umowę na wypadek poważnych zachorowań nieobejmującą nowotworów. Klienci mogą wybrać pomiędzy dwoma wariantami zakresu, jest to 13 bądź 34 zachorowania. Polisa taka ma typowe ograniczenie w postaci wyłączenia odpowiedzialności za skutki zachorowań mających już miejsce w przeszłości – nie wskazano tu konkretnego okresu. Wypłata świadczeń ogranicza dalszy zakres tego rozszerzenia, zależnie od tego, z jakiego konkretnie tytułu przysługują. Szczegóły znajdziemy w OWU.

Ubezpieczenie od nowotworów jest w polisie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość przedmiotem osobnej umowy przygotowanej w dwóch wersjach – dla kobiet i mężczyzn – które z kolei można nabywać w trzech wariantach zakresu. W tym przypadku ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki chorób stwierdzonych jedynie w ciągu dwóch lat przed zawarciem umowy, w dodatku po kolejnych dwóch ograniczenie to ustaje. 

Również odrębnym produktem jest w polisie Sposób na Przyszłość Nationale Nederlanden umowa na poważne zachorowania dzieci poniżej 17 roku życia. Jej zakres obejmuje 10 przypadków (na nowotwory obowiązuje 90-dniowa karencja). Warunkiem otrzymania środków jest przeżycie min. 30 dni. 

Twój Plan Aviva a trwała utrata zdrowia 

Umowa dodatkowa w razie niezdolności do pracy zapewnia świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia. Warunkiem jest w wystąpienie na skutek rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała trwającej co najmniej rok, nieodwracalnej i całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek aktywności zarobkowej. 

Rozszerzenie w razie kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku wymaga, aby wystąpiło ono w ciągu 180 dni od zdarzenia, świadczenia stanowią stosowny procent sumy ubezpieczenia, zgodnie z tabelą w OWU. 100% sumy ubezpieczenia jest jednocześnie limitem wypłat.

Umowa dodatkowa w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku zapewnia środki za uszczerbek na zdrowiu powstały w ciągu 12 miesięcy. Osobnym świadczeniem jest zwrot poniesionych w ciągu 24 miesięcy kosztów rehabilitacji. 

Limit wszystkich wypłat za jeden nieszczęśliwy wypadek jest równy sumie ubezpieczenia. Za rehabilitację jest to 15%, niezależnie od liczby wypadków.

Umowa dodatkowa w razie niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku pozwala na świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że stan taki rozpocznie się w ciągu 36 miesięcy i będzie nieprzerwanie trwał przez 12, po czym zachowa trwały charakter. 

Możemy rozszerzyć swoją polisę Aviva Twój Plan o ubezpieczenia składki – dotyczy to jednak tylko składki ochronnej (nie kapitałowej) i realizacja takiej umowy nie będzie możliwa po ukończeniu 67 lat. Zdarzeniem będącym przedmiotem ochrony jest tu całkowita niezdolność do wykonywania aktywności zarobkowej. 

Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość, a także na kalectwo czy niezdolność do pracy

Przejęcie opłacania składek jest dostępne również w produkcie Nationale Nederlanden. Warunkiem jest tutaj wystąpienie niezdolności do pracy trwającej min. 180 dni i utrzymującej się nadal, a także potwierdzonej określoną w OWU dokumentacją. To rozszerzenie wyjątkowo nabywanej jest na taki sam okres, jak umowa główna. 

Kolejna umowa, której przedmiotem jest niezdolność do pracy jest dostępne do wieku 55 lat ubezpieczenie “Miesięczna wypłata”. Do wyboru są dwa warianty:

Ubezpieczenie Sposób na przyszłość można rozszerzyć o  trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku z sumą ubezpieczenia wynoszącą nawet do miliona – w razie całkowitego inwalidztwa. Częściowe świadczenia wypłacane są zgodnie z tabelą w OWU. Inwalidztwo musi zostać stwierdzone w ciągu 180 dni od wypadku (niekoniecznie w okresie ochrony).

Wreszcie, katalog umów tego typu zamyka niezdolność do samodzielnego życia lub pracy. Przedmiotem ubezpieczenia jest tu utrata wzroku lub dwóch kończyn albo trwająca co najmniej rok i potwierdzona orzeczeniem lekarskim niezdolność do wykonywania podstawowych czynności życiowych okreslonych przez ubezpieczyciela w warunkach polisy. 

W umowach tego typu mamy szereg standardowych wyłączeń odpowiedzialności, dotyczących m.in. samookaleczeń, używania narkotyków i alkoholu, prowadzenia pojazdów bez uprawnień czy też starszych zachorowań. 

Pozostałe elementy zabezpieczenia medycznego w polisie Aviva Twój Plan

Umowa dodatkowa w razie pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku pozwala na wypłatę świadczenia już za jeden dzień, limit wynosi 120. Obowiązują tu typowe wyłączenia odpowiedzialności. 

Umowa dodatkowa w razie poniesienia kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku pozwala uzyskać zwrot wydatków za m.in. wizyty lekarskie, badania, pobytu w szpitalu, części leków. Muszą to być koszty poniesione w ciągu roku od zdarzenia w ramach leczenia niezbędnego z medycznego punktu widzenia i przeprowadzanego na terenie kraju pod kontrolą lekarską.

Większość wyłączeń jest typowa – jednak inaczej niż jest to zazwyczaj spotykane, obejmują one zabiegi plastyczne bez zastrzeżenia o usuwaniu skutków wypadku. W polisie Aviva Twój Plan takie wsparcie jest jednak możliwe na podstawie odrębnej umowy: w razie poniesienia kosztów operacji plastycznych po nieszczęśliwym wypadku. Tutaj dłuższy jest przy tym okres, w którym koszty operacji będą podlegały zwrotowi i wynosi on 24 miesiące. 

Umowa dodatkowa leczenia w szpitalu „Na Zdrowie” to sposób na dodatkowe środki w razie leczenia. Pozwala na wypłatę na skutek zajścia ryzyk określony jako Główne Postępowania Medyczne, Inne Postępowania Medyczne, Postępowania Medyczne SOR. Równolegle sformułowano okoliczności uprawniające do otrzymania Świadczeń Dodatkowych. Zależnie od wybranej opcji, możemy liczyć także na świadczenia lekowe. Wypłaty ograniczone są limitami zależnymi od rodzaju świadczeń. Na zdarzenia inne niż spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem obowiązuje 90-dniowa karencja, ponadto wyłączona jest część przypadków, które mają miejsce powtórnie w ciągu 5 lat. Oprócz tego mamy typowe wyłączenia.

Ochroną zdrowia w ubezpieczeniu Avivy uzupełnimy jeszcze produktem Bądź Zdrów łączącym cechy pakietu assistance z polisą ochronną na wypadek śmierci i niezdolności do pracy, a także pakietem “Dla Aktywych” rozszerzającym zakres ochrony. Oprócz tego dostępna jest umowa “Leczenie za Granicą” obejmująca wymienione rodzaje poważnych zachorowań procedur medycznych. 

Sposób na Przyszłość i pozostałe elementy ochrony zdrowia

W polisie Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość mamy jedną dostępną do wieku 60 lat umowę na pobyt w szpitalu obejmującą zarówno przypadki spowodowane wypadkami, jak i chorobami. Minimalny czas hospitalizacji to trzy dni, zaś te trwające powyżej 14 określane są mianem długotrwałych i powodują wypłatę dodatkowego świadczenia. W ciągu całego okresu ochrony możliwa jest wypłata czterokrotności sumy ubezpieczenia. Dzienne świadczenie wypłacane jest zgodnie z tabelą:

Przygotowano trzy warianty zakresu: w dwóch wyższych otrzymamy także świadczenia za operacje.

Przez pierwsze 90 dni obowiązuje karencja – ochrona dotyczy tylko procedur spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. 

Wśród wyłączeń znajdziemy m.in. uprawianie niektórych rodzajów ryzykownych sportów.

Nationale Nederlanden proponuje także ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała, także w trzech wariantach – najwyższy obejmuje uszczerbki od 1% i zapewnia wypłaty do limitu wynoszącego 150% sumy ubezpieczenia, a dodatkowo świadczenia w razie złamań i zwichnięć. 

Osobna umowa przeznaczona jest dla dzieci – także z limitem wypłat 150% SU. Również wyłączone są m.in. zdarzenia spowodowane uprawianiem niektórych sportów.

Zadanie wyboru nie jest łatwe

Zarówno ubezpieczenie Aviva Twój Plan, jak i proponowany przez Nationale Nederlanden Sposób na Przyszłość nie są ofertami skromnymi. Nie należą też jednak do najbardziej rozbudowanych. To pewnego rodzaju zdrowy kompromis pozwalający pokryć najważniejsze ryzyka zagrażające domowym finansom. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie o to, która oferta może być korzystniejsza, trzeba będzie zagłębić się w szczegóły zapisów OWU i przemyśleć podział obszarów ryzyka pomiędzy poszczególne umowy – to ja mogliśmy zauważyć, rozwiązywane jest różnie. Niekoniecznie lepiej lub gorzej – taka cena zawsze zależy od indywidualnych potrzeb.

Avatar
Mikołaj, Autor w serwisie Rankingdobrychpolis.pl

Zawodowo o ubezpieczeniach piszę od 2020 r. i zaskoczyło mnie jak wiele na polu ubezpieczeń jest do zrobienia i jak wiele treści poradnikowych jeszcze w internecie brakuje. Opisuję ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia mieszkaniowe i polisy zdrowotne.

Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy