Rezygnacja z ubezpieczenia na życie — wzór jak napisać?

18.08.2023
17.07.2023
Rezygnacja z ubezpieczenia na życie — wzór jak napisać?

Artykuł ten ma na celu dostarczenie kompletnego wzoru rezygnacji z ubezpieczenia na życie, który będzie pomocny dla osób pragnących zakończyć swoje obecne umowy ubezpieczeniowe. To nie zawsze jest łatwa decyzja – ubezpieczenie na życie zapewnia finansowe poczucie bezpieczeństwa dla naszych najbliższych w przypadku niespodziewanych sytuacji. Jednak istnieją różne powody, dla których ubezpieczony może zdecydować się na rezygnację, takie jak zmiana osobistych okoliczności, znalezienie lepszej oferty ubezpieczeniowej lub niezadowolenie z usług ubezpieczyciela.

Niezależnie od powodów, proces ten wymaga staranności i przemyślenia. Poniższy artykuł przeprowadzi Cię przez kroki niezbędne do napisania i złożenia formalnego wniosku o rezygnację z ubezpieczenia na życie, w tym wskazówki dotyczące tego, jak sformułować i gdzie złożyć takie oświadczenie. 

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie — kiedy może nastąpić?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie może nastąpić w określonych okolicznościach. Najczęściej dochodzi do niego, gdy:

 • klient znajdzie korzystniejszą, atrakcyjniejszą ofertę;
 • zakres ubezpieczenia jest niewystarczający;
 • towarzystwo wypłaciło zbyt niskie odszkodowanie, lub w ogóle go nie przyznało poszkodowanemu;
 • klient ma możliwość skorzystania a tańszego, grupowego ubezpieczenia na życie np. w miejscu pracy.

Procedura rozwiązania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym jest powiązana z zapisami zawartymi w umowie ubezpieczeniowej i OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Możliwość wypowiedzenia umowy polisy na życie regulują również przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulacje dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia znajdują się w art. 812 i art. 830 K. C

Przepisy prawa cywilnego wskazują, że w przypadku, gdy ubezpieczony zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wtedy ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, gdy ubezpieczenie dotyczy przedsiębiorcy, wtedy termin rezygnacji wynosi 7 dni.

Umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana w dniu, kiedy do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego wpłynie wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że wypowiedzenie umowy nie zwalania klienta od obowiązku zapłaty składki za czas, kiedy obejmowała go ochrona ubezpieczeniowa.

Z polisy na życie można zrezygnować także w późniejszym terminie, czyli po upływie określonych prawnie 30 dni. Jednak w takiej sytuacji ubezpieczonego obowiązuje termin wypowiedzenia ustalonych w umowie lub w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Najczęściej okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku zapisu dotyczącego wypowiedzenia umowy, rezygnacja działa ze skutkiem natychmiastowym.

Oznacza to, że rezygnacja z ubezpieczenia na życie może nastąpić w dowolnym wybranym momencie trwania umowy. Jednak każdy z terminów, czy ten wybrany w ciągu 30 dni po zawarciu umowy, czy też po tym tym okresie, oznaczają inne konsekwencje, formalności oraz potrącenie części uzbieranych środków, w przypadku polisy mieszanej (ochronno – oszczędnościowa lub ochronno – inwestycyjna).

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia na życie

Gotowy wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie można znaleźć na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia można również napisać samodzielnie. Ważne jest, aby w dokumencie znalazły się niezbędne dla ubezpieczyciela informacje. Należy tam wpisać dane umożliwiające identyfikację ubezpieczonego oraz nazwa produktu, na jaki została zawarta umowa.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi zawierać:

 • dane ubezpieczonego – imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego;
 • numer posiadanej polisy na życie;
 • oświadczenie uprawnionego np. o odstąpieniu od umowy, rezygnacji z wniosku o zawarcie umowy;
 • prośba o wypłatę zwrotu nadpłaconych składek i wskazanie sposobu przekazania pieniędzy. Np. przelew na konto, wtedy trzeba podać również numer rachunku bankowego;
 • aktualną datę i czytelny podpis ubezpieczonego, musi być on zgodny z tym jaki został złożony na umowie ubezpieczeniowej.

Brak jednej z ważnych informacji na wypowiedzeniu polisy nie przekreśli szans na rozwiązanie umowy ubezpieczenia, jednak wydłuży całą procedurę. W sytuacji gdy na formularzu zabraknie np. numeru PESEL lub numeru polisy, wtedy ubezpieczyciel musi wezwać ubezpieczonego do uzupełnienia danych. Takie braki we wniosku wydłużają proces rozwiązywania umowy i mogą spowodować konieczność zapłacenia dodatkowej składki.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia – jak i gdzie dostarczyć?

Istnieją różne sposoby kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym, najczęściej opcje te są udostępnione na stronie internetowej ubezpieczyciela.

 1. Pierwszym sposobem złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia jest przesłanie wniosku pocztą. W tym przypadku znaczenie ma data nadania przesyłki. Bez znaczenia jest natomiast data, kiedy list dotrze do towarzystwa ubezpieczeniowego. Korzystając z takiego rozwiązania, najlepiej wybrać list polecony, wtedy otrzymamy potwierdzenie, że wysłaliśmy wniosek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
 2. Inną metodą przekazania rezygnacji z ubezpieczenia jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego wniosku bezpośrednio do placówki towarzystwa ubezpieczeniowego.
 3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia można również wysłać drogą e-mailową na skrzynkę pocztową towarzystwa ubezpieczeniowego. W takim przypadku należy wypełniony i podpisany wniosek zeskanować, a potem przesłać jako załącznik dołączony do e-maila. Istotne jest, aby upewnić się na stronie internetowej ubezpieczyciela, czy akceptuje on wypowiedzenia w formie elektronicznej.

Jak odzyskać część wpłaconych składek?

W przypadku gdy ubezpieczony zdecyduje się na rezygnację z ubezpieczenia na życie, wtedy ważne dla niego będzie określenie wartości wykupu ubezpieczenia. Aby to zrobić, warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczenia oraz dokumentem OWU. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia ubezpieczyciel szczegółowo opisuje sposób ubiegania się o wykup ubezpieczenia. Określona jest także wysokość kwoty, jaką ubezpieczony może otrzymać na różnych etapach trwania umowy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają wskazania w wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia na życie numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazane ewentualne środki finansowe z nadpłaconych składek.

Jeśli po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel będzie musiał zwrócić ubezpieczonemu część nadpłaconych składek, wtedy wypłata nastąpi zgodnie z terminem określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej zwrot należności za polisę na życie nastąpi w ciągu 20 dni kalendarzowych.

W OWU można znaleźć następujące zapisy regulujące wypłatę nadpłaconych składek:

 • ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia na życie w ciągu 30 dni od jej zawarcia;
 • ubezpieczający może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym na koniec miesiąca, w którym złożył wypowiedzenie;
 • odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenie nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia składki za czas udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczenia;
 • w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczający ma prawo do odzyskania zwrotu składki obliczonej proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Co zamiast wypowiedzenia umowy ubezpieczenia?

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie często jest spowodowana problemami finansowymi. Warto wiedzieć, że w takim przypadku nie zawsze trzeba rozwiązywać umowę ubezpieczenia, ponieważ ubezpieczyciele proponują ubezpieczonym także inne rozwiązania. Dzięki nim klient nie straci dotychczasowej ochrony.

Zamiast wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie klient może wybrać:

 • zawieszenie składki;
 • zmianę częstotliwości opłacania składki;
 • rezygnację z ubezpieczenia dodatkowego;
 • wykupienie tańszego ubezpieczenia grupowego;
 • odstąpienie od umowy za porozumieniem stron.

Zawieszenie ochrony i składki umożliwia ubezpieczonemu przejście przez trudności finansowe bez dodatkowego obciążenia, jakim jest comiesięczna składka polisy na życie. W sytuacji, gdy klient np. straci pracę, na utrzymaniu ma dzieci i spłaca kredyt, wtedy ustala priorytety w swoim budżecie. Można poprosić ubezpieczyciela o tymczasowe zawieszenia składki bez utraty ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowo ubezpieczony może wnioskować o zmianę częstotliwości płacenia składki. Z takiego rozwiązania warto skorzystać, gdy klient otrzymuje regularną premię lub dodatek. Wtedy z tych pieniędzy może pokryć należność za polisę.

Innym sposobem jest rezygnacja z umów dodatkowych, jeśli takie są dołączone do polisy na życie. Warto zrezygnować z rozszerzenia ochrony i pozostawić tylko ochronę podstawową. Rezygnacja z umowy dodatkowej może znacznie obniżyć koszt składki miesięcznej.

Jeśli ubezpieczony ma taka możliwość, powinien zrezygnować z indywidualnej polisy na życie i wybrać tańszą ofertę, np. skorzystać z tańszego ubezpieczenia grupowego.

Jak wygląda proces wypowiedzenia umowy przez towarzystwo ubezpieczeniowe?

W przypadku problemów finansowych lub innych, które mogą spowodować brak opłacania składek najlepiej skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, które pomoże znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązanie, np. zaproponuje inną, tańszą ofertę ubezpieczenia na życie.

Jeśli ubezpieczony nie płaci składek, ponieważ ma kłopoty z domowym budżetem i nie powiadomi o tym ubezpieczyciela, wtedy może on wezwać klienta do uiszczenia należności, a następnie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. To oznacza utratę ochrony ubezpieczeniowej. Rozmowa i przedstawienie problemu agentowi towarzystwa ubezpieczeniowego daje szansę na znalezienia wyjścia z tej trudnej dla ubezpieczonego sytuacji bez szkody i utraty ochrony.

Na rezygnację z ubezpieczenia na życie klient ma 30 dni od podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym lub otrzymania polisy. Pilnując tego terminu, ubezpieczony może odzyskać część wpłaconej składki. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia może zostać sporządzona na gotowym formularzu, znalezionym na stronie internetowej ubezpieczyciela lub może zostać napisane odręcznie według podanego wzoru. Ważne, aby znalazły się tam potrzebne informacje jak dane osobowe ubezpieczonego, numer polisy, numer rachunku bankowego i podpis.

Podsumowanie:

 • W sytuacji nieprzewidzianych problemów finansowych, tj. utrata pracy, wzrost kosztów życia, nagła choroba, itd. klient może nie tylko napisać rezygnację z ubezpieczenia, ale również zawnioskować o zawieszenie składki lub zmianę częstotliwości składek, np. na roczną.
 • Regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia znajdziemy w KC, w art. 812 i art. 830.
 • Rozwiązać umowę możemy zazwyczaj w każdym momencie, o ile warunki umowy ubezpieczenia na życie nie stanowią inaczej.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe informują swoich klientów o tym, jak wygląda wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w dokumencie OWU.
Ikona waga

Wypełnij formularz i porównaj oferty ubezpieczeń na życie

Sprawdź z nami dopasowane oferty!

Strefa wiedzy